FAQ

Poniżej odpowiadamy na wszystkie pytania, które pojawiły się podczas przeprowadzonych szkoleń on-line

 

Radarowa stacja opadowa RSO1, deszczomierz oraz aplikacja RainBrain do zarządzania danymi opadowymi

Czy tryb oszczędny może być stosowany w przypadku zasilania z sieci?

Tryb oszczędny może być stosowany w przypadku zasilania z sieci. Jest to po prostu jeden z parametrów konfiguracyjnych deszczomierza. Od Użytkownika zależy czy jest włączony czy nie. Jeśli mamy dostęp do zasilania 230V, sugeruję jednak uruchamiać go w normalnym trybie pracy.

Jaki jest max. i min. Poziom rejestrowanych opadów?

Deklarowana przez producenta maksymalna intensywność jaką może zmierzyć deszczomierz WS100 to 200 mm/h. Jest to zakres wystarczający do rejestracji 99% deszczy występujących w naszej strefie klimatycznej.

Czy jest możliwość bieżącego odczytu poziomu opadu tzn. w trakcie jego trwania?

Tak, jest możliwe wizualizowanie deszczu na bieżąco. Dane mogą być przesyłane do aplikacji RainBrain co 1 minutę.

Czy jest możliwość bieżącego odczytu poziomu opadu tzn. w trakcie jego trwania? Od jakiej wielkości opadu wyrażonej w mm możemy mówić o spływie?

Wysokość opadu, przy której występuje spływ powierzchniowy jest parametrem zależnym od kilku czynników takich jak rodzaj powierzchni czy nachylenie terenu. Trzeba również rozważyć to, co działo się przed wystąpieniem opadu analizowanego – np. czy grunt był nasiąknięty czy suchy. Nie da się ustalić jednej wartości i przyjąć, że po jej przekroczeniu następuje spływ powierzchniowy.

Optymalne realizowanie opłat za odprowadzanie wód opadowych

Czy Wody Polskie mogą naliczyć opłatę stałą w przypadku gdy odbiornikiem wód opadowych lub roztopowych jest urządzenie wodne – rów mający w następnej kolejności ujście do kanału?

Jeśli dany rów odprowadza wody do cieku (do wód administrowanych przez Wody Polskie) i ma z nim połączenie, opłata zostanie naliczona.

Czy bazy map powierzchni do aplikacji GISshub już istnieją czy w razie zakupu tworzone są one dla danego obszaru (np. gminy)?

Baza danych na potrzeby wdrożenia aplikacji GIShub obejmuje podkłady mapowe – te na ogół istnieją w zasobach oraz dane o powierzchni i zagospodarowaniu terenu oraz sieci. Takie dane muszą być osobno przygotowane, chyba że Klient nimi dysponuje. Wtedy mogą być od razu wprowadzone do aplikacji.

Czy opłata za odprowadzenie wód opadowych do wód obowiązuje na terenach poza granicami administracyjnymi miasta?

Nie.

Czy dane z GIShub są kompatybilne z innymi programami? Jakimi?

Tak. W zakresie bazy opłat plikiem wyjściowym może być plik xls (Microsoft Excel) lub shp (shapefile – typowy plik formatu GIS). Możliwe jest również dostosowanie do innych formatów – w zależności od potrzeb. Prosimy o indywidualny kontakt celem sprawdzenia Państwa potrzeb.

Możliwości dofinansowania z programów NFOŚ

Czy jeśli teraz nie jesteśmy gotowi, to czy warto podjąć wysiłek i przygotowywać się do kolejnej perspektywy i kolejnych konkursów?

Tak.

 

POIiŚ:

Dokumentacja techniczna i uzyskane pozwolenia mają kluczowe znaczenie w celu zdobycia liczby punktów możliwych do pozyskania i stanowią podstawę całego zakresu. W ubiegłych latach regulamin dopuszczał jednak możliwość włączenia do zakresu inwestycji realizowanych w ramach tzw. Żółtej Książki FIDIC lub równoważne. Regulaminu tegorocznego konkursu (ogłoszenie w czerwcu 2020 r.) rozstrzygnie czy uzasadnione jest złożenie wniosku bez przygotowania dokumentacji technicznych z uzyskania pozwoleń na budowę. Warto podkreślić jednak, że im bardziej zakres rzeczowy wniosku o dofinansowanie jest gotowy do realizacji tym większa szansa na pozyskanie środków.

 

Fundusze Norweskie:

Wymogi w tym wypadku są bardziej rygorystyczne, a liczba punktów w ramach kryterium 3.3 Oceny Merytorycznej II stopnia zależy od stanu gotowości przedsięwzięcia z możliwością dyskwalifikacji w przypadku nieposiadania żadnych pozwoleń i decyzji.

Czy obligatoryjne jest wpisanie przedsięwzięcia do planu adaptacji?

Fundusze Norweskie – zgodnie z wytycznymi warunkiem realizacji projektu (Wniosku) jest zgodność planu adaptacji z „Podręcznikiem adaptacji dla miast – wytycznymi do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu”. Nie oznacza to bezpośrednio konieczności „wpisania” przedsięwzięcia do planu adaptacji, a jedynie zgodność planu z podręcznikiem. Regulamin konkursu mówi natomiast o konieczności odzwierciedlenia przedsięwzięcia w dokumentach programowo-planistycznych lub strategicznych poziomu krajowego, lokalnego lub innych dokumentach strategicznych (np. miejskich planach adaptacji do zmian klimatu przyjętych uchwałą rady miasta lub gminy). Zatem plan adaptacji do zmian klimatu musi być zgodny z podręcznikiem, a przedsięwzięcia objęte wnioskiem muszą być wpisane do planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta o liczbie poniżej 90 000 mieszkańców lub innego dokumentu strategicznego np. Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE), Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe, Programu Ochrony Powietrza (POP).

Ile trwa praktycznie przygotowanie planu adaptacyjnego?

Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu trwa od pół roku do roku. Może wymagać wykonania oceny strategicznej oddziaływania na środowisko.

Od jakiej wielkości opadu wyrażonej w mm możemy mówić o spływie. Gdzieś czytałam o wartości >2mm.

Spływ powierzchniowy zachodzi w momencie, w którym powierzchnia, na którą pada deszcz lub na której topi się śnieg przestaje infiltrować wodę lub jest już dostatecznie zwilżona, schłodzona, by rozpoczął się odpływ. Zatem nie można wprost określić wysokości opadu bez uwzględnienia wszystkich czynników mający wpływ na występowanie zjawiska. Do głównych czynników należą: rodzaj powierzchni, stopień uwilgotnienia, wysokość zwierciadła wód opadowych, intensywność opadu, a w skrajnych przypadkach też parowanie czy ewapotranspiracja… W praktyce 2 mm opadu raczej nie powoduje odpływu, zaś powyżej tej wartości wiele zależy od powierzchni terenu.

Jaki poziom punktacji zwykle zapewnia pozyskanie dofinansowania?

Pozyskanie dofinansowania zależy od ilości punktów, ale również od ilości poprawnie złożonych wniosków, zatem wprost nie można odpowiedzieć jaki poziom punktacji będzie odpowiedni. W konkursie w roku 2018 było to ok 50 na maksymalną liczbę możliwą do uzyskania równą 68 pkt. W konkursie w roku 2019 zgłoszono 2 wnioski, zatem środki nie zostały w całości rozdysponowane.

Jak to wygląda finansowo? Gmina płaci Państwu przed czy po pozyskaniu dofinansowania? I ile kosztuje Państwa pomoc?

Realizacja wykorzystuje schemat podzielonej płatności:

 • za przygotowanie i złożenie wniosku,
 • za pozyskanie dofinansowania.

Wycena usługi jest indywidualna w zależności od stopnia skomplikowania wniosku. Pozyskanie dofinansowania nie jest wyłącznie zależne od naszej pracy. Nie przewidujemy pracy wyłącznie za premię za sukces, a raczej dążymy do tego, by za rzetelną pracę być adekwatnie wynagradzani. Cena zależy od konkretnego przypadku.

Jaki jest poziom punktacji finalnej w kwalifikacji do funduszy norweskich?

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków. Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury miast” wynosi 91.

Mogą Państwo podać jakieś przykładowe realizacje wykonane z wykorzystaniem dofinansowania?

W ramach dofinansowania dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy wykonane zostanie/zostało:

 • 14 km nowej kanalizacji deszczowej,
 • przebudowa 90 km kanalizacji deszczowej,
 • 81 szt. urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi (z wyłączeniem kanalizacji deszczowej)
 • łącznie systemem zagospodarowania wód opadowych objęto powierzchnię ok. 29,5km2.

W ramach dofinansowania pozyskanego dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański wykonana zostanie:

 • kanalizacja deszczowa o długości 1,2 km,
 • zbiornik retencyjny o pojemności 8600 m3,
 • 3 urządzenia służące gospodarowaniu wodami opadowymi (z wyłączeniem kanalizacji deszczowej),
 • Plan Adaptacji do Zmian Klimatu.

Łódź:

 • nowa kanalizacja deszczowa – ok 8 km,
 • liczba urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi (z wyłączeniem kanalizacji deszczowej) – 9 szt.,
 • łącznie systemem objęto powierzchnię 12,41 km2.

Pruszcz Gdański:

 • systemy retencji wody – ok 12000 m3,
 • nowa kanalizacja deszczowa – ok 900 m,
 • liczba urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi – 5 szt.
Czy dofinansowanie może obejmować budowę systemu kanalizacji deszczowej w drogach, czy tylko przepompowni?

POIiŚ:

Dofinansowanie może objąć swoim zakresem wszystkie elementy infrastruktury technicznej takiej jak np.:

 • kanalizacja deszczowa,
 • pompownia wód deszczowych,
 • zbiorniki retencyjne,
 • układy podczyszczające na sieci kanalizacji deszczowej,
 • wyloty,
 • układy rozsączania.

W konkursie w 2018 roku możliwe było również pozyskanie dofinansowania na wykonanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu.

Zakres, na który można pozyskać dofinansowanie w konkursie 2020 r. będzie znany w momencie ogłoszenia naboru – wg harmonogramu od czerwca 2020 r.

Fundusze Norweskie:

„Nabór ma na celu wsparcie wdrażania przez miasta i gminy przedsięwzięć związanych z przystosowywaniem do zmian klimatu oraz łagodzeniem zmian klimatu (działania adaptacyjne i mitygacyjne), wynikających z planów adaptacji do zmian klimatu. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o środki finansowe na działania związane ze zwiększeniem odporności na zmiany klimatu oraz zmniejszeniem emisji m.in. z transportu i innych sektorów, w tym rewitalizację i rozwój terenów zieleni oraz lepsze zarządzanie zasobami wodnymi, np. poprzez retencję wody.”

Dofinansowanie może zatem objąć swoim zakresem wszystkie elementy infrastruktury technicznej mające na celu zagospodarowanie wód opadowych oraz inne działania proekologiczne mające na celu zwiększenie odporności miast na zmiany klimatu.

Czy można dostać dofinasowanie, dla inwestycji które mają zostać realizowane w ramach ZRID. Czy można wyłączyć z projektu deszczówkę i dla tej części uzyskać dofinansowanie?

Tak, regulamin konkursu dopuszcza możliwość pozyskania dofinansowania na inwestycje realizowane w ramach ZRID na pokrycie części kosztów kwalifikowalnych. Zatem w przypadku wielobranżowego projektu przebudowy drogi kosztem kwalifikowalnym będzie infrastruktura służąca zagospodarowaniu wód opadowych – np. kanalizacja deszczowa.