FAQ

Poniżej odpowiadamy na wszystkie pytania, które pojawiły się podczas przeprowadzonych szkoleń on-line

 

Radarowa stacja opadowa RSO1, deszczomierz oraz aplikacja RainBrain do zarządzania danymi opadowymi

Czy tryb oszczędny może być stosowany w przypadku zasilania z sieci?

Tryb oszczędny może być stosowany w przypadku zasilania z sieci. Jest to po prostu jeden z parametrów konfiguracyjnych deszczomierza. Od Użytkownika zależy czy jest włączony czy nie. Jeśli mamy dostęp do zasilania 230V, sugeruję jednak uruchamiać go w normalnym trybie pracy.

Jaki jest max. i min. Poziom rejestrowanych opadów?

Deklarowana przez producenta maksymalna intensywność jaką może zmierzyć deszczomierz WS100 to 200 mm/h. Jest to zakres wystarczający do rejestracji 99% deszczy występujących w naszej strefie klimatycznej.

Czy jest możliwość bieżącego odczytu poziomu opadu tzn. w trakcie jego trwania?

Tak, jest możliwe wizualizowanie deszczu na bieżąco. Dane mogą być przesyłane do aplikacji RainBrain co 1 minutę.

Czy jest możliwość bieżącego odczytu poziomu opadu tzn. w trakcie jego trwania? Od jakiej wielkości opadu wyrażonej w mm możemy mówić o spływie?

Wysokość opadu, przy której występuje spływ powierzchniowy jest parametrem zależnym od kilku czynników takich jak rodzaj powierzchni czy nachylenie terenu. Trzeba również rozważyć to, co działo się przed wystąpieniem opadu analizowanego – np. czy grunt był nasiąknięty czy suchy. Nie da się ustalić jednej wartości i przyjąć, że po jej przekroczeniu następuje spływ powierzchniowy.

Optymalne realizowanie opłat za odprowadzanie wód opadowych

Czy Wody Polskie mogą naliczyć opłatę stałą w przypadku gdy odbiornikiem wód opadowych lub roztopowych jest urządzenie wodne – rów mający w następnej kolejności ujście do kanału?

Jeśli dany rów odprowadza wody do cieku (do wód administrowanych przez Wody Polskie) i ma z nim połączenie, opłata zostanie naliczona.

Czy bazy map powierzchni do aplikacji GISshub już istnieją czy w razie zakupu tworzone są one dla danego obszaru (np. gminy)?

Baza danych na potrzeby wdrożenia aplikacji GIShub obejmuje podkłady mapowe – te na ogół istnieją w zasobach oraz dane o powierzchni i zagospodarowaniu terenu oraz sieci. Takie dane muszą być osobno przygotowane, chyba że Klient nimi dysponuje. Wtedy mogą być od razu wprowadzone do aplikacji.

Czy opłata za odprowadzenie wód opadowych do wód obowiązuje na terenach poza granicami administracyjnymi miasta?

Nie.

Czy dane z GIShub są kompatybilne z innymi programami? Jakimi?

Tak. W zakresie bazy opłat plikiem wyjściowym może być plik xls (Microsoft Excel) lub shp (shapefile – typowy plik formatu GIS). Możliwe jest również dostosowanie do innych formatów – w zależności od potrzeb. Prosimy o indywidualny kontakt celem sprawdzenia Państwa potrzeb.

Możliwości dofinansowania z programów NFOŚ

Czy jeśli teraz nie jesteśmy gotowi, to czy warto podjąć wysiłek i przygotowywać się do kolejnej perspektywy i kolejnych konkursów?

Tak.

 

POIiŚ:

Dokumentacja techniczna i uzyskane pozwolenia mają kluczowe znaczenie w celu zdobycia liczby punktów możliwych do pozyskania i stanowią podstawę całego zakresu. W ubiegłych latach regulamin dopuszczał jednak możliwość włączenia do zakresu inwestycji realizowanych w ramach tzw. Żółtej Książki FIDIC lub równoważne. Regulaminu tegorocznego konkursu (ogłoszenie w czerwcu 2020 r.) rozstrzygnie czy uzasadnione jest złożenie wniosku bez przygotowania dokumentacji technicznych z uzyskania pozwoleń na budowę. Warto podkreślić jednak, że im bardziej zakres rzeczowy wniosku o dofinansowanie jest gotowy do realizacji tym większa szansa na pozyskanie środków.

 

Fundusze Norweskie:

Wymogi w tym wypadku są bardziej rygorystyczne, a liczba punktów w ramach kryterium 3.3 Oceny Merytorycznej II stopnia zależy od stanu gotowości przedsięwzięcia z możliwością dyskwalifikacji w przypadku nieposiadania żadnych pozwoleń i decyzji.

Czy obligatoryjne jest wpisanie przedsięwzięcia do planu adaptacji?

Fundusze Norweskie – zgodnie z wytycznymi warunkiem realizacji projektu (Wniosku) jest zgodność planu adaptacji z „Podręcznikiem adaptacji dla miast – wytycznymi do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu”. Nie oznacza to bezpośrednio konieczności „wpisania” przedsięwzięcia do planu adaptacji, a jedynie zgodność planu z podręcznikiem. Regulamin konkursu mówi natomiast o konieczności odzwierciedlenia przedsięwzięcia w dokumentach programowo-planistycznych lub strategicznych poziomu krajowego, lokalnego lub innych dokumentach strategicznych (np. miejskich planach adaptacji do zmian klimatu przyjętych uchwałą rady miasta lub gminy). Zatem plan adaptacji do zmian klimatu musi być zgodny z podręcznikiem, a przedsięwzięcia objęte wnioskiem muszą być wpisane do planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta o liczbie poniżej 90 000 mieszkańców lub innego dokumentu strategicznego np. Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE), Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe, Programu Ochrony Powietrza (POP).

Ile trwa praktycznie przygotowanie planu adaptacyjnego?

Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu trwa od pół roku do roku. Może wymagać wykonania oceny strategicznej oddziaływania na środowisko.

Od jakiej wielkości opadu wyrażonej w mm możemy mówić o spływie. Gdzieś czytałam o wartości >2mm.

Spływ powierzchniowy zachodzi w momencie, w którym powierzchnia, na którą pada deszcz lub na której topi się śnieg przestaje infiltrować wodę lub jest już dostatecznie zwilżona, schłodzona, by rozpoczął się odpływ. Zatem nie można wprost określić wysokości opadu bez uwzględnienia wszystkich czynników mający wpływ na występowanie zjawiska. Do głównych czynników należą: rodzaj powierzchni, stopień uwilgotnienia, wysokość zwierciadła wód opadowych, intensywność opadu, a w skrajnych przypadkach też parowanie czy ewapotranspiracja… W praktyce 2 mm opadu raczej nie powoduje odpływu, zaś powyżej tej wartości wiele zależy od powierzchni terenu.

Jaki poziom punktacji zwykle zapewnia pozyskanie dofinansowania?

Pozyskanie dofinansowania zależy od ilości punktów, ale również od ilości poprawnie złożonych wniosków, zatem wprost nie można odpowiedzieć jaki poziom punktacji będzie odpowiedni. W konkursie w roku 2018 było to ok 50 na maksymalną liczbę możliwą do uzyskania równą 68 pkt. W konkursie w roku 2019 zgłoszono 2 wnioski, zatem środki nie zostały w całości rozdysponowane.

Jak to wygląda finansowo? Gmina płaci Państwu przed czy po pozyskaniu dofinansowania? I ile kosztuje Państwa pomoc?

Realizacja wykorzystuje schemat podzielonej płatności:

 • za przygotowanie i złożenie wniosku,
 • za pozyskanie dofinansowania.

Wycena usługi jest indywidualna w zależności od stopnia skomplikowania wniosku. Pozyskanie dofinansowania nie jest wyłącznie zależne od naszej pracy. Nie przewidujemy pracy wyłącznie za premię za sukces, a raczej dążymy do tego, by za rzetelną pracę być adekwatnie wynagradzani. Cena zależy od konkretnego przypadku.

Jaki jest poziom punktacji finalnej w kwalifikacji do funduszy norweskich?

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków. Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury miast” wynosi 91.

Mogą Państwo podać jakieś przykładowe realizacje wykonane z wykorzystaniem dofinansowania?

W ramach dofinansowania dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy wykonane zostanie/zostało:

 • 14 km nowej kanalizacji deszczowej,
 • przebudowa 90 km kanalizacji deszczowej,
 • 81 szt. urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi (z wyłączeniem kanalizacji deszczowej)
 • łącznie systemem zagospodarowania wód opadowych objęto powierzchnię ok. 29,5km2.

W ramach dofinansowania pozyskanego dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański wykonana zostanie:

 • kanalizacja deszczowa o długości 1,2 km,
 • zbiornik retencyjny o pojemności 8600 m3,
 • 3 urządzenia służące gospodarowaniu wodami opadowymi (z wyłączeniem kanalizacji deszczowej),
 • Plan Adaptacji do Zmian Klimatu.

Łódź:

 • nowa kanalizacja deszczowa – ok 8 km,
 • liczba urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi (z wyłączeniem kanalizacji deszczowej) – 9 szt.,
 • łącznie systemem objęto powierzchnię 12,41 km2.

Pruszcz Gdański:

 • systemy retencji wody – ok 12000 m3,
 • nowa kanalizacja deszczowa – ok 900 m,
 • liczba urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi – 5 szt.
Czy dofinansowanie może obejmować budowę systemu kanalizacji deszczowej w drogach, czy tylko przepompowni?

POIiŚ:

Dofinansowanie może objąć swoim zakresem wszystkie elementy infrastruktury technicznej takiej jak np.:

 • kanalizacja deszczowa,
 • pompownia wód deszczowych,
 • zbiorniki retencyjne,
 • układy podczyszczające na sieci kanalizacji deszczowej,
 • wyloty,
 • układy rozsączania.

W konkursie w 2018 roku możliwe było również pozyskanie dofinansowania na wykonanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu.

Zakres, na który można pozyskać dofinansowanie w konkursie 2020 r. będzie znany w momencie ogłoszenia naboru – wg harmonogramu od czerwca 2020 r.

Fundusze Norweskie:

„Nabór ma na celu wsparcie wdrażania przez miasta i gminy przedsięwzięć związanych z przystosowywaniem do zmian klimatu oraz łagodzeniem zmian klimatu (działania adaptacyjne i mitygacyjne), wynikających z planów adaptacji do zmian klimatu. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o środki finansowe na działania związane ze zwiększeniem odporności na zmiany klimatu oraz zmniejszeniem emisji m.in. z transportu i innych sektorów, w tym rewitalizację i rozwój terenów zieleni oraz lepsze zarządzanie zasobami wodnymi, np. poprzez retencję wody.”

Dofinansowanie może zatem objąć swoim zakresem wszystkie elementy infrastruktury technicznej mające na celu zagospodarowanie wód opadowych oraz inne działania proekologiczne mające na celu zwiększenie odporności miast na zmiany klimatu.

Czy można dostać dofinasowanie, dla inwestycji które mają zostać realizowane w ramach ZRID. Czy można wyłączyć z projektu deszczówkę i dla tej części uzyskać dofinansowanie?

Tak, regulamin konkursu dopuszcza możliwość pozyskania dofinansowania na inwestycje realizowane w ramach ZRID na pokrycie części kosztów kwalifikowalnych. Zatem w przypadku wielobranżowego projektu przebudowy drogi kosztem kwalifikowalnym będzie infrastruktura służąca zagospodarowaniu wód opadowych – np. kanalizacja deszczowa.

Atlas PANDa – wiarygodne natężenia deszczów miarodajnych dla wszystkich lokalizacji w Polsce"

Czy istnieje już literatura wykorzystująca atlas PANDa w modelowaniu hydro ?

Nie istnieje jeszcze. Projekt PANDa jest całkiem nowym projektem, stąd nie doczekał się jeszcze takiej literatury. Nasz Zespół Realizacji Projektów zrealizował już kilkanaście projektów gdzie modelował systemy kanalizacji deszczowej właśnie z użyciem danych PANDa. Z pewnością taka literatura się w przyszłości ukaże.

 

Załóż darmowe konto na Portalu Atlas PANDa i skorzystaj z wiarygodnych danych www.atlaspanda.pl

Projektując odwodnienie drogi w nadmorskiej miejscowości (tereny miejskie), jaki przedział czasowy oraz jakie prawdopodobieństwa przyjąć przy zamawianiu danych z Atlasu PANDA?

Należy uwzględnić dwa czynniki. Po pierwsze którędy ta droga przebiega. Czy są to tylko przedmieścia miasta, wówczas może wystarczyć p=20% (C=5 lat), czy jest to ścisłe centrum miasta, wówczas p=10% (C=10 lat). Drugim bardzo ważnym aspektem jest odpowiedź na pytanie jaka jest klasa tej drogi. Dla dróg takich jak autostrady (A) i drogi ekspresowe (S) zaleca się na przykład p=10%, a dla dróg głównych ruchu przyśpieszonego (GP) p=20%. Więcej informacji można na ten temat odnaleźć w podręczniku Edela (Odwodnienie dróg, WKŁ).

 

Załóż darmowe konto na Portalu Atlas PANDa i skorzystaj z wiarygodnych danych www.atlaspanda.pl

Jak podjeść do odwodnienia kopalń odkrywkowych? Jakie przyjąć prawdopodobieństwo? Jak należy podejść do częstotliwości czasu opadu?

To trudne pytanie. Właściwie to pytanie jak często możemy zgodzić się z sytuacją, kiedy to w wyniku napływu wód podziemnych (ich filtracji) i ulewnych opadów deszczów nie uda nam się odpompować wód z odkrywki. Trzeba to uzgodnić z inwestorem – wydaje się, że biorąc pod uwagę koszty instalacji odwodnienia można założyć p=1%. Trudno, raz na 100 lat może zdarzyć się chwilowe wyłączenie obiektu w wyniku ekstremalnego zdarzenia opadowego. Z drugiej strony pojawia się także druga niewiadoma – jaki przyjąć czas trwania deszczu. Tutaj wydaje się, że analizę, obliczenia odwodnienia kopalni należy przeprowadzić iteracyjnie, podobnie do obliczeń niezbędnej kubatury zbiornika retencyjnego, bilansując dla różnych czasów trwania możliwe dopływy (filtracja plus intensywne opady) oraz możliwości (wydatek) odpompowywania wód z odkrywki.

 

Załóż darmowe konto na Portalu Atlas PANDa i skorzystaj z wiarygodnych danych www.atlaspanda.pl

Jakiś czas temu dane te były dostępne bezpłatnie. Czy teraz tylko dostępne są wersje płatne? Czy jest możliwość sprawdzenia wysokości opadów na danym terenie w Polsce?

Dane PANDa są dostępne odpłatnie na portalu www.atlaspanda.pl. Możliwy jest też zakup pakietowy tych danych – tu prosimy o kontakt na adres kontakt@atlaspanda.pl.  Możliwość wykorzystania tych danych bezpłatnie istnieje na portalu WaterFolder, używając kalkulatorów doboru urządzeń. Tam dane PANDa zostały zaszyte w algorytmach doborowych.  Jeżeli chodzi o dane dot. wysokości opadów (np. rocznych, miesięcznych, dobowych sum opadów) –  to można skierować taką prośbę chyba tylko do IMGW.

 

Załóż darmowe konto na Portalu Atlas PANDa i skorzystaj z wiarygodnych danych www.atlaspanda.pl

Czy Atlas zawiera dane o p=0,2% i 1%

Atlas PANDa (www.atlaspanda.pl) zawiera dane dla prawdopodobieństwa 1 % (deszcz zdarzający się 1 raz na 100 lat). Jesteśmy w stanie wygenerować na zlecenie wartości dla prawdopodobieństwa 0,2% (deszcz zdarzających się 1 raz na 500 lat).

 

Załóż darmowe konto na Portalu Atlas PANDa i skorzystaj z wiarygodnych danych www.atlaspanda.pl

Jak dobrać pojemność zbiornika retencyjnego dla deszczu 15-minutowego, 60-minutowego, np. dla przyjętego prawdopodobieństwa np. 20%? Czy wystarczy pomnożyć wartość średniego natężenia dla przyjętego czasu i pomnożyć przez czas?

Tradycyjne obliczenie pojemności zbiornika retencyjnego to de facto taka benedyktyńska praca – w bardzo dużym uproszczeniu należy pomnożyć czas trwania deszczu przez powierzchnię na jaką pada i natężenie deszczu miarodajnego dla danego czasu trwania i przyjętego prawdopodobieństwa.

Można zrobić to „ręcznie” w arkuszu kalkulacyjnym, ale proponujemy tu skorzystać z przygotowanych kalkulatorów doboru znajdujących się na stronie WaterFolder w zakładkach zbiorniki betonowe. (www.waterfolder.com)

Warto zaznaczyć, iż istotnym elementem w doborze jest przyjęcie odpowiedniego natężenia deszczu. Wykorzystanie danych o rzeczywiście występujących opadach umożliwi projektantowi dobrać odpowiedni zbiornik, a w tym pomaga nasz Atlas PANDa.

 

Załóż darmowe konto na Portalu Atlas PANDa i skorzystaj z wiarygodnych danych www.atlaspanda.pl

Czy dane opadowe można zakupić dla określonej zlewni (wartość średnia), czy tylko jako wartość punktowa?

Korzystając z aplikacji PANDa na stronie www.atlaspanda.pl wprowadza się określony adres inwestycji, co pozwala na to, że trafia się do określonego piksla – danego kwadratu siatki interpolacyjnej Atlasu Panda, który ma wymiar 5 x 5 km. W większości przypadków wartość ta jest wiarygodna dla całej zlewni, bo jej powierzchnia jest zwykle zdecydowanie mniejsza od 25 km2. Jeżeli potrzebują Państwo dane z większego obszaru (analizujecie zlewnię hydrologiczną o powierzchni ponad 25 km2, zajmującą kilka pikseli Atlasu PANDa), prosimy o kontakt na adres kontakt@atlaspanda.pl, możemy takie dane indywidualne przygotować.

 

Załóż darmowe konto na Portalu Atlas PANDa i skorzystaj z wiarygodnych danych www.atlaspanda.pl

Czy jest możliwość sprawdzenia wysokości opadów na danym terenie w Polsce? Tak jak kiedyś?

Jeśli dobrze zrozumiałem pytanie – chodzi o średnioroczną wysokość opadów w danym terenie Polski. Takiej funkcjonalności w Atlasie PANDa nie ma. W atlasie są tylko wysokości (natężenia) deszczów miarodajnych, a więc ich maksymalne wysokości (natężenia) dla zadanych czasów trwania np. 1 doby i zadanej częstości występowania np. 1 rok, 2 lata, 5 lat, itp.

 

Załóż darmowe konto na Portalu Atlas PANDa i skorzystaj z wiarygodnych danych www.atlaspanda.pl

Jak podejść do zalewania nowo budowlanych osiedli w których brak jest odbiorników zewnętrznych (rowów), a deweloper przyjął zbiornik betonowy o określonej pojemności, który nie zapewnia retencji i prowadzi do cofania się wody i podtapiania terenu?

Jedynym rozwiązaniem jest rozszczelnienie zlewni i stworzenie lokalnej retencji, która przejmie ten nadmiar wody, który nie zostaje przejęty przez zbiornik. To błędy projektowe  lub błędna decyzja inwestora, którą można wyeliminować tylko tworząc dodatkową pojemność retencji. Natury nie da się oszukać. Nie można określać niezbędnej objętości zbiornika retencyjnego drogą subiektywnej decyzji administracyjnej. To musi być efekt analiz, obliczeń inżynierskich, które już dzisiaj można przeprowadzić na solidnej bazie atlasu PANDa i z użyciem cyfrowych kalkulatorów na portalu WaterFolder.

 

Załóż darmowe konto na Portalu Atlas PANDa i skorzystaj z wiarygodnych danych www.atlaspanda.pl

Czy można użyć danych z PANDa do oszacowania odzysku wody deszczowej do ponownego użycia?

Jako Retencjapl opracowujemy właśnie kalkulator magazynowania (przechwytywania) wód opadowych dla rozwiązań przydomowych, który dokonuje bilansowania dopływu wody opadowej do zbiornika, uwzględniając powierzchnię dachu i zapotrzebowania, czyli rozbioru wody na cele podlewania zieleni czy spłukiwanie toalet lub użycie wody do prania lub innych celów. Planujemy, że na jesień 2020 taki kalkulator się pojawi i będzie dostępny na WaterFolder. Kalkulator ten nie opiera się na maksymalnych natężeniach deszczu, tylko na szeregach opadowych dobowych z 30-lecia, co pozwala na dobór optymalnej wielkości zbiornika. Będzie on uwzględniał występowanie okresów z opadem i okresów suszy, co decyduje o funkcjonowaniu systemu zagospodarowania wód opadowych in situ.

 

Załóż darmowe konto na Portalu Atlas PANDa i skorzystaj z wiarygodnych danych www.atlaspanda.pl