GIShub

GIShub to oprogramowanie służące do zarządzania majątkiem, inwentaryzacji sieci i obiektów w układzie geograficznie zorientowanym, a także, po uprzednim wprowadzeniu danych o zlewniach, pozwala na automatyczne generowanie wartości opłat do Wód Polskich.

 

Aplikacja GIShub dostępna jest w dwóch modułach: Opłat oraz Eksploatacji.

 

 

MODUŁ OPŁAT pozwala na:

 • rozliczenia z Wodami Polskimi (za opłatę stałą i zmienną) wg zapisów Prawa Wodnego (Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm. – Art.274 Pkt 5),
 • rozliczenia opłat za eksploatację z użytkownikami wprowadzającym wody opadowe oraz roztopowe do sieci kanalizacji deszczowej bądź ogólnospławnej,
 • naliczanie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej wg zapisów prawa wodnego (Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm. – Art.274)

 

MODUŁ EKSPLOATACJI pozwala na:

 • inwentaryzację sieci w postaci punktów (np. studnia, separator), linii (np. rura, kanał), powierzchni (np. nieruchomość, zbiornik, zlewnia),
 • parametryzację obiektów – generowanie raportów ilości i typów urządzeń, zlewni, nieruchomości,
 • automatyczne przypomnienia o konieczności czynności eksploatacyjnych np. czyszczenie osadników i separatorów, przegląd gwarancyjny pompowni, odnowienie pozwolenia wodnoprawnego, naliczenie opłat.

 

Korzyści GIShub:

 • jednolita baza danych o zlewni i systemie odwodnienia: sieci, obiektach (Moduł Eksploatacji);
 • baza danych zorientowana przestrzennie;
 • prosta i intuicyjna obsługa;
 • ustalenie i wprowadzenie danych według przyjętej metodyki obliczania opłat;
 • indywidualne dostosowanie aplikacji do potrzeb klienta (Moduł Eksploatacji);
 • przygotowywanie zindywidualizowanych raportów;
 • możliwość rozszerzenia aplikacji o kolejne moduły.

 

Chcesz poznać możliwości naszego oprogramowania?