O wodzie i jej zasobach

Woda jest jedną z najczęściej występujących substancji we wszechświecie. Na Ziemi występuje przede wszystkim w oceanach zajmujących ponad 70% powierzchni planety, ale także w innych akwenach oraz lodowcach. Część wody znajduje się w atmosferze, cząsteczki są zaś elementem składowym niektórych związków chemicznych.

Hydrosfera obejmuje ogół wód podziemnych i powierzchniowych Ziemi, a także część zawartą w atmosferze i biosferze. Podstawowym mechanizmem związanym z zasobami wodnymi jest ich bezustanny obieg. W wyniku działania promieni słonecznych część wody znajdującej się w akwenach oraz glebie podlega ciągłemu parowaniu. Następnie zasoby ulegają skropleniu, dzięki czemu tworzą się chmury. Woda znajdująca się w chmurach powraca na Ziemię w postaci deszczu, śniegu lub gradu.

Możliwe jest wyłączenie z obiegu części zasobów wodnych – na tym polega retencja wody.

Polska jest na jednym z ostatnich miejsc w Europie pod względem ilości zmagazynowanej wody oraz sprawności zarządzania nią. Mała retencja uniemożliwia skuteczną reakcję na występujące lokalnie i chwilowo susze oraz poprawne zagospodarowanie zasobów wodnych. Zarządzanie wodą i budowa zbiorników retencyjnych może mieć wpływ również na efektywność ochrony przeciwpowodziowej. Oprócz tego retencja umożliwia codzienne funkcjonowanie wielu gałęzi przemysłu, rolnictwa i sektora komunalno-bytowego. Niestety dopiero kilkanaście lat temu odbiorcy uświadomili sobie, jak ważną substancją jest woda, w związku z czym stopniowo wzrasta poziom zagospodarowania jej zasobów. Do europejskiej czołówki jednak nadal dużo nam brakuje.

Zły stan obecnej gospodarki wodnej jest wynikiem między innymi źle prowadzonych działań melioracyjnych w drugiej połowie XX wieku. Głównie przez to w wiek XXI wkroczyliśmy, opierając się przede wszystkim o zasoby wodne zależne od kapryśnych opadów atmosferycznych. Dopiero późniejszy wzrost świadomości ekologicznej sprawił, że zaczynamy coraz wyraźniej dostrzegać rolę wody w sprawnym funkcjonowaniu nie tylko naturalnej biosfery, ale również działalności człowieka. Nadal jednak kwestia retencji wody pozostaje sprawą otwartą. Bezustannie poszukuje się również nowych rozwiązań, które mogą wspomóc efektywną gospodarkę wodną i poprawić jej stan w Polsce.

Retencja naturalna a sztuczna. Co jest czym?

Powrót