Jak oceniasz
nasz sklep?
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.
Logo

Eksperci

Osiński_Andrzej

Andrzej Osiński

Absolwent Politechniki Gdańskiej, Instytutu Hydrotechniki – Inżynierii Środowiska. Ukończył studia podyplomowe i staże zagraniczne. Posiada wieloletnie doświadczenie w wykonawstwie, eksploatacji i zarządzaniu systemami wodociągowo – kanalizacyjnymi.

Pracując  jako Dyrektor Eksploatacji w Saur Neptun Gdańsk, samodzielnie opracował i wdrożył wiele elementów istotnie reformujących system  zarzadzania eksploatacją i utrzymania infrastruktury, zapewniając mu niezawodność – zgodnie z nowoczesnymi standardami. Od 2012 r.  do 2017 r. pracował na stanowisku Dyrektora ds. Eksploatacji w firmie Ecol-Unicon sp. z o.o. specjalizując się w problemach wód opadowych i roztopowych. Obecnie Ekspert ds. wód opadowych w firmie RETENCJAPL Sp. z o.o.

Członek Pomorskiej Izby Budownictwa o numerze ewidencyjnym POM/IS/ 0027/12 . Posiada uprawnienia w specjalności sanitarnej w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej.

Rzeczoznawca PZiTS w specjalności: wodociągi i kanalizacja w zakresie eksploatacji i zarzadzania – Zaświadczenie Nr 1946098

Wielokrotnie przewodniczył misjom specjalistycznym ekspertów Grupy Saur dotyczących optymalizacji eksploatacji i utrzymania obiektów w kraju i za granicą ( Senegal , Libia , Rosja).

Uczestniczył również w misji eksperckiej Banku Światowego w Uzbekistanie oceniającej możliwości prywatyzacyjne usług wodociągowo –kanalizacyjnych. 

Ponadto współtworzył koncepcję  powstania specjalistycznej firmy Gdańskie Melioracje.

Autor licznych publikacji branżowych, m.in. w „Przeglądzie Komunalnym”, czy „Gaz Woda i technika sanitarna”.

Obecnie jest również ekspertem Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie-  Przewodniczącym zespołu Ekspertów ds. wód opadowych i roztopowych oraz w grupie tworzącej benchmarking firm infrastrukturalnych. 

Jaroslaw_Rosa

Jarosław Rosa

Absolwent Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska. Od początku swojej pracy zawodowej (15 lat) zajmuje się tematyką wód opadowych i roztopowych,

początkowo w branży drogowej (w związku z budowa dróg ekspresowych i autostrad w Polsce), a następnie na terenach przemysłowych i miejskich.

Wdrażający rozwiązania techniczno-programistyczne w zakresie modelowania hydrodynamicznego w sieciach kanalizacyjnych (Bentley SewerGEMS). Zajmuje się głównie problematyką zagospodarowania i ponownego wykorzystania wód opadowych.

Obecnie Kierownik zespołu w Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o.

Cyklicznie bierze udział w ogólnopolskiej Konferencji „Wody opadowe – aspekty prawne, techniczne i ekonomiczne” organizowanej przez wydawnictwo ABRYS. Ponadto odbył szkolenia produktowe wiodących producentów rozwiązań do zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. W 2014 roku odbył również szkolenie Uderzenia hydrauliczne w sieciach ciśnieniowych  – problematyka i zapobieganie” w Izraelu oraz kurs on-line „Water for Liveable and Resilient Cities”, Monash University (Australia 2015r.).

 Autor licznych publikacji, m.in.:

Podręcznik dobrych praktyk w gospodarce wodnej na terenach nizinnych – wybrane zagadnienia, Błachuta J., Kamiński W., Kowalczak P., Rosa J., Zgrabczyński J., BPWMiIŚ Biprowodmel Sp. z o.o. na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, Poznań 2011;

Problematyka napraw betonów budowli hydrotechnicznych na przykładzie śluzy Morzysław i śluzy Gawrony na Kanale Ślesińskim, Antoszewski R., Rosa J., 2010: Materiały z III konferencji naukowej Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych, Rydzyna 18-20 listopada 2010;

Ocena potrzeb i priorytetów udrażniania ciągłości morfologicznej rzek w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału części wód w Polsce, Błachuta J., Rosa J., Wiśniewolski W., Zgrabczyński J., i in., BPWMiiŚ Biprowodmel Sp. z o.o. na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Poznań 2010;

Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych, BEiPBK EKKOM Sp. z o.o. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Kraków 2008; Załącznik Nr 5 pkt. 4 Opis metod i środków ochrony środowiska gruntowo-wodnego, Rosa J., Zgrabczyński J.

Członek rzeczywisty Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodno-Melioracyjnych.

Projekty referencyjne:

  • Projekt odwodnienia autostrady A2 na odcinku Września-Konin i Konin-Koło
  • Projekt odwodnienia obwodnicy Borku Wlkp., Ostrowa Wlkp.,
  • Projekty odwodnienia dróg wojewódzkich i gminnych (ponad 10)
  • Projekty ujęcia i zagospodarowania wód opadowych parków logistycznych (Poznań, Warszawa, Sochaczew, Koninko, min, dla ProLogis, Goldbeck, Panattoni)
  • Projekty ujęcia i zagospodarowania wód opadowych dla centrów handlowych i sieci sklepów (Poznań, Łódź, Warszawa min. dla Lidl Polska, Auchan)
  • Projekty ujęcia i zagospodarowania wód opadowych dla obiektów biurowych min. (Echo Investment Poznań Park biurowy) i technicznych Strażnica Straży Pożarnej na lotnisku Poznań Ławica i dla samego lotniska Poznań Ławica.
  • Koncepcja zagospodarowania wód opadowych dla miasta Poznania
  • Projekty ujęcia i zagospodarowania wód opadowych dla zakładów przemysłowych, m.in. Volkswagen Poznań Sp. z o.o. oraz MAN BUS Polska Sp. z o.o. w Poznaniu
Jerzy_Szot

Jerzy Szot

Absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Krakowskiej o specjalności zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów.

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie finansami firmy, ukończył w Krakowskiej Szkole Biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym.

Od 1996 r. zajmuje się zawodowo pracą przy projektach realizowanych przez Beneficjentów w oparciu o prawo zamówień publicznych z funduszy przed i po akcesyjnych Unii Europejskiej i Mechanizmu Norweskiego.

Kieruje przygotowaniem i realizacją projektów infrastrukturalnych, głównie w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i Przedsiębiorstw Wodociągowych i Kanalizacyjnych na terenie całej Polski.

Pełni funkcję Konsultanta i kieruje zespołami Ekspertów przy realizacji projektów drogowych i gazociągów wysokoprężnych, których inwestorami są m.in. GDDKiA, PSG i GAZ-SYSTEM.

Jest Biegłym z listy Wojewody Małopolskiego w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko (nr uprawnień 140/2000) i w zakresie postępowania wodnoprawnego (nr uprawnień 141/2000).

Posiada praktyczną znajomość realizowania umów zgodnie z Warunkami Kontraktowymi zalecanymi do stosowania przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów FIDIC.

Prywatnie jest pasjonatem gry w tenisa ziemnego, biegów długodystansowych oraz dobrego jedzenia i wina.

Krzysztof Filipek

Krzysztof Filipek

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, doktor nauk chemicznych Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Stypendysta Alexander von Humboldt Stiftung (Uniwersytet Bielefeld, Uniwersytet Witten-Herdecke, Niemcy, Uniwersytet Marie and Pierre Curie, Paris, Francja, Uniwersytet Manchester, Wielka Brytania), absolwent podyplomowych studiów z zakresu zarządzania (program MBA) SGH Warszawa.

Posiada wieloletnie, międzynarodowe doświadczenie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej: International Water (Szwajcaria), United Utilities (Wielka Brytania), Veolia Water (Francja), w tym w zarządzaniu przedsiębiorstwami komunalnymi, prowadzeniu zespołów zadaniowych.

Autor kilkudziesięciu publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych  z dziedziny chemii materiałów (Polyhedron, Transition Metal Chemistry, Inorganica Chimica Acta), gospodarki wodnej (Współczesne Problemy Hydrogeologii), gospodarki wodno-ściekowej (Chemia i Inżynieria Ekologiczna, Inżynieria Środowiska. Biuletyn Głównego Instytutu Górnictwa), oczyszczania ścieków i wód przemysłowych (Polish Journal of Environmental Sciences) oraz licznych prezentacji konferencyjnych.

Wykładowca wyższych uczelni (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) i instytucji szkoleniowych w zakresie zrównoważonego rozwoju, zarządzania, analizy ryzyka, wskaźników efektywności gospodarki wodno-ściekowej, opracowywania biznes planów.

Specjalizuje się w tematyce zarządzania zasobami wodnymi, zagospodarowania wód opadowych, energetycznego wykorzystania osadów i odpadów, gospodarki wodno-ściekowej dla obszarów związków gmin. Doradca i konsultant zakładów przemysłowych, przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji, urzędów miast i gmin w zakresie zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekowej, rozwiązań organizacyjnych w zakresie wód opadowych.

Biegły z zakresu procedur wodnoprawnych, w latach 2006-2009 doradca Krajowej Izby Gospodarczej w dziedzinie gospodarki komunalnej, od 2003 roku członek Rady Dorzecza przy RZGW Gliwice.

tomasz_glixelli

Tomasz Glixelli

Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska, w specjalności zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów.

Dzięki wieloletniej międzynarodowej praktyce w różnych obszarach gospodarki wodno-ściekowej swobodnie porusza się w zagadnieniach technicznych prowadząc projekty infrastrukturalne w Polsce i za granicą.

Jego doświadczenie obejmuje cały cykl przygotowania inwestycji, od aspektów technicznych studiów wykonalności i analiz przedprojektowych, poprzez projektowanie, monitoring i nadzór nad realizacją aż po końcową ewaluację efektów projektów.

Posiada wieloletnią praktykę w zagadnieniach związanych z hydrauliką, szczególnie dla sieci kanalizacyjnych i instalacji oczyszczania ścieków, ale także w ocenie zagrożenia powodzią od rzek. Umiejętnie łączy wiedzę w zakresie modelowania hydraulicznego i projektowania zrównoważonych, ekonomicznie racjonalnych rozwiązań technicznych.

Obecnie kieruje zespołem inżynierii wodnej i sanitarnej w firmie Ove Arup & Partners.

Zespół pod jego kierunkiem przygotował w ostatnim czasie szereg różnej skali projektów dotyczących zarządzania wodami opadowymi, analiz zagrożenia podtopieniami w miastach z oceną skutków zmian klimatu, oraz programów inwestycyjnych ochrony przed powodzią.

Jest członkiem Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Jest również uprawnionym inżynierem w Wielkiej Brytanii (Chartered Engineer) oraz członkiem Chartered Institution of Water and Environmental Management (CIWEM).

Mariusz_Piasny

Mariusz Piasny

Absolwent Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska. W swej pracy zawodowej (21 lat) zajmuje się tematyką wód opadowych i roztopowych, a także oczyszczaniem ścieków.

Studia podyplomowe na kierunku Marketing ogólny ukończył na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Pracując przez ponad 11 lat w Wavin Metalplast – Buk sp. Z o.o. był odpowiedzialny miedzy innymi za opracowanie założeń a następnie projekt wdrożenia do produkcji i sprzedaży innowacyjnego systemu odprowadzania wód opadowych Kanion. W swej pracy najpierw jako Menadżer produktu, a następnie Kierownik Działu Rozwoju Produktów było odpowiedzialny za wprowadzenie na rynek podciśnieniowego systemu odprowadzania wód opadowych z powierzchni dachowych hal obiektów komercyjnych QuickStream, a następnie za wdrożenie do sprzedaży systemów do retencjonowania i rozsączania deszczówki Azura. Brał czynny udział w opracowaniu założeń dla wdrożenia na rynek polski separatorów koalescencyjnych i lamelowych dla wód opadowych Labko wykonanych na bazie zbiorników tworzywowych.

Pracując następnie w Kingspan Environmental sp. Z o.o. był odpowiedzialny za komercjalizację innowacyjnej oferty systemów do odzysku, gromadzenia i wykorzystywania wód deszczowych i opadowych dla obiektów mieszkaniowych i komercyjnych TitanAqua.

Od 2010 prowadzi własną firmę techniczno- handlową specjalizującą się w systemach do odzysku wód deszczowych, oczyszczania ścieków bytowych i szarych. Firma prowadzi też serwis w/w urządzeń i pomp.

Jako praktyk kieruje pracami montażowymi z zakresu systemów do retencjonowania i rozsączania wód opadowych, a także przydomowych oczyszczalni ścieków. Na swoim koncie ma wiele zrealizowanych i funkcjonujących systemów indywidualnych i komercyjnych.

Prezentuje na konferencjach Abrysu dotyczących wód opadowych i roztopowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jest autorem licznych publikacji technicznych w prasie branżowej między innymi w czasopiśmie Wodociągi i Kanalizacja, Magazyn Instalatora itd.

Członek Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oddział Wielkopolska.

SzymonMielczarek

mgr inż. Szymon Mielczarek

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, na którym obecnie przygotowuje pracę doktorską.

Posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, członek Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Wieloletni konsultant projektantów i firm wykonawczych w zakresie projektowania i doboru zbiorników retencyjnych, regulatorów przepływu oraz układów podczyszczających ścieki opadowe.

e-mail: szymon.mielczarek@retencja.pl

tomasz-wilk

Tomasz Wilk

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska na kierunku Inżynieria Wodna.

Obecnie pracuje w Arcadis Polska jako Starszy Specjalista ds. Gospodarki Wodnej i Główny Specjalista ds. Modelowania Numerycznego. W trakcie swojej kariery zdobył doświadczenie w szerokim spektrum projektów z zakresu modelowania numerycznego, takich jak modelowanie przepływu wody gruntowej w dolinie Wisły, czy obliczenia filtracji nieustalonej dla zbiornika odpadów poflotacyjnych Żelazny Most. Był również zaangażowany w analizy stabilności i filtracji dla budowli piętrzących, kanałów i nabrzeży.
 
W ostatnich latach zajmował się przede wszystkim modelowaniem przepływu w korytach otwartych dla ochrony przeciwpowodziowej i oceny wykonalności inwestycji. Był w tym czasie zaangażowany między innymi w opracowywanie modelów hydraulicznych dla dróg ekspresowych S7 i S19. Oprócz tego opracowywał modele numeryczne dla projektu Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów, którego celem było stworzenie dokumentów strategicznych określających optymalne kierunki rozwoju obszaru funkcjonalnego na terenie gmin Brwinów, Podkowa Leśna i Milanówek.
 
Głównym projektem, w który był zaangażowany w minionym roku jako kierownik projektu, było wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej zarządzania wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi. Oprócz kierowania projektem był również odpowiedzialny za modele numeryczne dla systemów zbierania wody deszczowej w Słupsku, Ustce i sąsiednich gminach.