Prof. dr hab. inż.

Andrzej Kotowski

Poprzedni Następny

Absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej, 1974 r. Pracę doktorską pt. Badania modelowe wpływu wybranych parametrów konstrukcyjnych infiltracyjnych ujęć promienistych wody na ich wydajność obronił w 1980 roku. Rozprawę habilitacyjną pt. Podstawy wymiarowania bocznych przelewów burzowych z rurą dławiącą opublikował w 1998 r. Tytuł profesora nauk technicznych uzyskał w 2012 roku. Kieruje wydziałową Katedrą Wodociągów i Kanalizacji.

 

W dorobku naukowym i technicznym zgromadził ponad 400 prac, głównie zakresu projektowania, budowy i eksploatacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym ponad 230 publikacji, m.in. autor dwóch wydań podręcznika akademickiego Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów zurbanizowanych (2011, 2015), autor bądź współautor 5 monografii i 13 patentów.

 

Promotor 6 prac doktorskich. Recenzent w 7 przewodach doktorskich i 8 habilitacyjnych oraz recenzent wydawniczy 10 książek/monografii. Przewodniczy Komisji Egzaminów Dyplomowych na kierunku Inżynieria Środowiska. Członek Sądu Koleżeńskiego Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Członek Komitetów Naukowych kilku cyklicznych konferencji oraz Rad Programowych czasopism Forum Eksploatatora i Technologia Wody. Członek Sekcji Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Gospodarki Wodnej PAN.

 

Posiada zawodowe uprawnienia projektowe i wykonawcze. Jest rzeczoznawcą PZITS,  biegłym z listy Ministra OŚZNiL w zakresie ochrony wód oraz biegłym z listy Wojewody Dolnośląskiego w zakresie postępowań wodno-prawnych.

Powrót