Prof. dr hab. inż.

Andrzej Kotowski

Poprzedni Następny

Absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej (1974). Pracę doktorską pt. Badania modelowe wpływu wybranych parametrów konstrukcyjnych infiltracyjnych ujęć promienistych wody na ich wydajnośćobronił w 1980 roku. Rozprawę habilitacyjną pt. Podstawy wymiarowania bocznych przelewów burzowych z rurą dławiącą opublikował w 1998 r. Tytuł profesora nauk technicznych uzyskał w 2012 roku. Obecnie kieruje wydziałową Katedrą Wodociągów i Kanalizacji.

 

W dorobku naukowym i technicznym zgromadził ponad 350 prac, z głównie zakresu podstaw projektowania, budowy i eksploatacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym m.in. autor dwóch wydań podręcznika akademickiego Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów zurbanizowanych (Wyd. Seidel-Przywecki, 2011 i 2015), współautor 3 monografii i 13 patentów.

 

Promotor 4 prac doktorskich. Recenzent w 7 przewodach doktorskich i 8 habilitacyjnych oraz recenzent wydawniczy 7 podręczników i monografii. Przewodniczy Komisji Egzaminów Dyplomowych na kierunku Inżynieria Środowiska. Członek Sądu Koleżeńskiego Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Członek Komitetów Naukowych kilku cyklicznych konferencji oraz Rad Programowych czasopism Forum Eksploatatora i Technologia Wody. Członek Sekcji Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Gospodarki Wodnej PAN.

 

Posiada zawodowe uprawnienia projektowe i wykonawcze. Jest rzeczoznawcą PZITS, biegłym z listy Ministra OŚZNiL w zakresie ochrony wód oraz biegłym z listy Wojewody Dolnośląskiego w zakresie postępowań wodno-prawnych.

Powrót