Dr inż. Szymon Mielczarek

Poprzedni Następny

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Stopień doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska otrzymał w 2018 roku na podstawie obronionej z wyróżnieniem rozprawy pt. „Metodyka wymiarowania wirowych regulatorów przepływu cieczy”.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z projektowaniem, badaniem, certyfikacją oraz wdrażaniem na rynek wyrobów budowlanych produktów przeznaczonych do systemów kanalizacyjnych.

 

Jest autorem lub współautorem artykułów naukowych, a także twórcą lub współtwórcą wynalazków objętych patentem oraz przemysłowych wzorów użytkowych.

 

Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i kanalizacyjnych.

 

Główny obszar jego zainteresowań naukowych dotyczy funkcjonowania systemów kanalizacyjnych, retencjonowania oraz zagospodarowywania wód opadowych, a także rozwiązań technicznych ograniczających zanieczyszczenie środowiska wodami opadowymi odprowadzanymi z terenów zurbanizowanych.

 

e-mail: szymon.mielczarek@retencja.pl

Powrót