Tomasz Wilk

Poprzedni Następny

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska na kierunku Inżynieria Wodna.

 
Obecnie pracuje w Arcadis Polska jako Starszy Specjalista ds. Gospodarki Wodnej i Główny Specjalista ds. Modelowania Numerycznego. W trakcie swojej kariery zdobył doświadczenie w szerokim spektrum projektów z zakresu modelowania numerycznego, takich jak modelowanie przepływu wody gruntowej w dolinie Wisły, czy obliczenia filtracji nieustalonej dla zbiornika odpadów poflotacyjnych Żelazny Most. Był również zaangażowany w analizy stabilności i filtracji dla budowli piętrzących, kanałów i nabrzeży.
 
W ostatnich latach zajmował się przede wszystkim modelowaniem przepływu w korytach otwartych dla ochrony przeciwpowodziowej i oceny wykonalności inwestycji. Był w tym czasie zaangażowany między innymi w opracowywanie modelów hydraulicznych dla dróg ekspresowych S7 i S19. Oprócz tego opracowywał modele numeryczne dla projektu Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów, którego celem było stworzenie dokumentów strategicznych określających optymalne kierunki rozwoju obszaru funkcjonalnego na terenie gmin Brwinów, Podkowa Leśna i Milanówek.
 
Głównym projektem, w który był zaangażowany w minionym roku jako kierownik projektu, było wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej zarządzania wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi. Oprócz kierowania projektem był również odpowiedzialny za modele numeryczne dla systemów zbierania wody deszczowej w Słupsku, Ustce i sąsiednich gminach.

Powrót