Jak oceniasz
nasz sklep?
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.
Logo

Komitet naukowy

PawelLicznar

dr hab. inż. Paweł Licznar, prof. nadzw. PWr

Politechnika Wrocławska
Wydział Inżynierii Środowiska
Katedra Wodociągów i Kanalizacji

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Stopień doktora doktor nauk rolniczych w zakresie specjalności kształtowanie środowiska otrzymał w 2002 roku na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt.: „Modelowanie procesów erozji wodnej w małej zlewni rolniczej”. Jako młody naukowiec wyróżniony krajowymi stypendiami Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w latach 2004-2005 oraz 6 nagrodami Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska uzyskał w 2010 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej na podstawie rozprawy pt.: „Generatory syntetycznych szeregów opadowych do modelowania sieci kanalizacji deszczowych i ogólnospławnych”. Od roku 2012 jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Wrocławskiej, aktualnie w Katedrze Wodociągów i Kanalizacji.
Jego zainteresowanie zagadnieniami hydrologii miejskiej zapoczątkowane zostało w 1996 roku w trakcie trymestru studiów na Union Colleague w Schenectedy, NY w USA. Odbył długoterminowe staże naukowe w USA (Purdue University, University of Iowa, stypendium Fulbrighta), we Włoszech (Universita di Bologna, stypendium Fundacji Batorego), w Niemczech (Technische Universität Kaiserslautern, stypendium DAAD) oraz staże krótkoterminowe w Niemczech, USA i Słowacji.
Promotor 3 zakończonych przewodów doktorskich, licznych prac magisterskich i inżynierskich. Autor i współautor około 100 publikacji naukowych. Wyniki badań prezentował na wielu zagranicznych i krajowych konferencjach naukowych. Specjalista w zakresie pomiarów i przetwarzania danych opadowych oraz modelowania hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnych. Współpracuje z ośrodkami naukowymi z USA, Włoch i Niemiec. Od roku 2012 członek Rady Ekspertów MPWiK w Warszawie, a od roku 2014 edytor pomocniczy czasopisma Stochastic Environmental Research and Risk Assessment (Impact Factor: 2.673).

Witold Krajewski

Prof. Ph.D. Witold F. Krajewski

University of Iowa
IIHR-Hydroscience & Engineering
Department of Civil and Environmental Engineering

Absolwent Politechniki Warszawskiej. W 2009 roku prof. Witold F. Krajewski został mianowany dyrektorem Iowa Flood Center. Oprócz swojej pracy w Iowa Flood Center, prof. Witold F. Krajewski jest również przewodniczącym the Rose and Joseph Summers Chair of Water Resources Engineering na Uniwersytecie w Iowa, a także jest profesorem na wydziale Civil and Environmental Engineering and Research Engineer w IIHR-Hydroscience & Engineering.

W 1976 roku prof. Witold F. Krajewski otrzymał tytuł magistra, następnie w 1980 roku tytuł doktora w zakresie inżynierii środowiska i zasobów wodnych na Politechnice Warszawskiej. Do 1987 roku pracował na stanowisku hydrologa w Hydrology of the National Weather Service, następnie dołączył do grona profesorów na University of Iowa.
Zainteresowania naukowe dr Witolda F. Krajewskiego skupiają się wokół pomiarów, modelowania i prognozowania opadów za pomocą radaru i teledetekcji satelitarnej. Dr Krajewski opublikował ponad 190 artykułów w czasopismach.

Jest członkiem m.in. American Geophysical Union oraz American Meteorological Society. Był członkiem licznych komitetów, a także różnych organizacji zawodowych. Ponadto zasiadał w redakcyjnych kilku czasopism. Był redaktorem Advances in Water Resources. W 2012 roku był przewodniczącym Consortium of Universities for the Advancement of Hydrologic Science, Inc. W 2012 roku otrzymał również nagrodę przyznawaną wybitnym wykładowcom: University of Iowa Graduate College Outstanding Faculty Mentor Award in Mathematical and Physical Sciences and Engineering.

CarloDeMichele

Ph.D. Carlo De Michele, Assoc. Professor

Politecnico di Milano
Costruzioni Idrauliche E Marittime E Idrologia
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale

Carlo De Michele jest profesorem nadzwyczajnym na wydziale Hydrology and Water Engineering na Politecnico di Milano. Tytuł doktora w zakresie Inżynierii Wodnej uzyskał w 1997 roku. Jest członkiem EGU (European Geosciences Union), Italian School of Statistical Hydrology oraz członkiem Committee on Probability and Statistics in the Physical Sciences C(PS)2 of the Bernoulli Society. Jest również redaktorem czasopism takich jak:  Hydrology and Earth System Sciences, współredaktorem pisma Advances in Water Resources, a także doradcą krajowych i międzynarodowych organizacji naukowych. W lata 2000-2012 był członkiem/ekspertem Komitetu Narodowego kwalifikującego do zawodu inżyniera. Wydaje ekspertyzy dla kilku agencji, m.in.: NERC, NASA, Research Foundation – Flandria.

RobertoDeidda

Prof. Ph.D Roberto Deidda

Universita' di Cagliari
Sezione Idraulica
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura

Roberto Deidda jest profesorem na wydziale Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura na Universita’ di Cagliari  (Włochy). Jest kierownikiem programu podyplomowych studiów magisterskich Hydraulic Risks oraz koordynatorem programu studiów doktoranckich w zakresie Inżynierii Lądowej i Architektury na Universita’ di Cagliari . W 2009 roku został nagrodzony jako Visiting Professor Fulbrighta w MIT, Cambridge (Massachusetts, USA). Jego zainteresowania badawcze obejmują głównie: ekstrema hydrologiczne, modele opadów i wilgotności gleby, modele hydrologiczne, zmiany klimatyczne.

ZiemowitSuligowski

prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski

Politechnika Gdańska
Katedra Inżynierii Sanitarnej
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Absolwent Politechniki Gdańskiej (1971), doktor nauk technicznych Politechnika Gdańska (1977), doktor habilitowany nauk technicznych Politechnika Wrocławska (1992), profesor nauk technicznych 2007. Rzeczoznawca Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych. Posiada uprawnienia do projektowania i do kierowania, członek Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Autor wielu podręczników, artykułów oraz referatów konferencyjnych. Członek Rady Programowej „Wiadomości Projektanta Budownictwa” (organ Izby Projektowania Budowlanego), oraz Komitetu Naukowego miesięcznika „Wodociągi – Kanalizacja”, Rady Programowej miesięcznika „Technologia Wody” i czasopisma „Ochrona Środowiska” (obecnie: Kierunek Wod. – Kan.). Redaktor działowy czasopisma „Inżynieria Morska i Geotechnika”, redaktor naukowy wydawnictwa ciągłego „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji Wod. – Kan.” (Verlag Dashofer).

JanuszLomotowski

prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Instytut Inżynierii Środowiska

Absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej, specjalista z zakresu technologia wody i ścieków, systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym systemów odwodniania obszarów zurbanizowanych. Pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu a w latach 2000-2013 również Politechniki Świętokrzyskiej. W latach 1983-1993 pracował w biurach projektowych. Współautor ponad 100 zrealizowanych projektów technologicznych wiejskich stacji uzdatniania wody. W latach 1987-1989 prowadził badania pilotowe i rozruchy technologiczne pierwszych w Polsce w pełni zautomatyzowanych kontenerowych stacji uzdatniania wody typu AKSUW 20 i AKSUW 60. Współautor nowatorskich rozwiązań infiltracji wód i ścieków do gruntu. Autor lub współautor ponad 200 recenzowanych publikacji naukowych, w tym podręcznika akademickiego o zasięgu krajowym oraz 32 monografii lub rozdziałów w monografiach zbiorowych. Kierował ponad 50 pracami badawczych, wyniki których były zastrzeżone przez zleceniodawców. Wypromował dotychczas 12 doktorów oraz ponad 250 magistrów i inżynierów. W latach 1997-2003 był opiniodawcą wniosków o aprobaty techniczne powtarzalnych oczyszczalni ścieków Komisji Normalizacji i Aprobat Technicznych przy Instytucie Ochrony Środowiska w Warszawie. Od 2007 członek Komitetu Inżynierii Wodnej i Lądowej PAN sekcji Inżynieria Sanitarna. Członek komitetu naukowego miesięcznika Wodociągi i kanalizacja.

AndrzejKotowski

prof. dr hab. inż. Andrzej Kotowski

Politechnika Wrocławska
Wydział Inżynierii Środowiska
Katedra Wodociągów i Kanalizacji

Absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej (1974). Pracę doktorską pt. Badania modelowe wpływu wybranych parametrów konstrukcyjnych infiltracyjnych ujęć promienistych wody na ich wydajność obronił w 1980 roku. Rozprawę habilitacyjną pt. Podstawy wymiarowania bocznych przelewów burzowych z rurą dławiącą opublikował w 1998 r. Tytuł profesora nauk technicznych uzyskał w 2012 roku. Obecnie kieruje wydziałową Katedrą Wodociągów i Kanalizacji.

W dorobku naukowym i technicznym zgromadził ponad 350 prac, z głównie zakresu podstaw projektowania, budowy i eksploatacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym m.in. autor dwóch wydań podręcznika akademickiego Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów zurbanizowanych (Wyd. Seidel-Przywecki, 2011 i 2015), współautor 3 monografii i 13 patentów.

Promotor 4 prac doktorskich. Recenzent w 7 przewodach doktorskich i 8 habilitacyjnych oraz recenzent wydawniczy 7 podręczników i monografii. Przewodniczy Komisji Egzaminów Dyplomowych na kierunku Inżynieria Środowiska. Członek Sądu Koleżeńskiego Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Członek Komitetów Naukowych kilku cyklicznych konferencji oraz Rad Programowych czasopism Forum Eksploatatora i Technologia Wody. Członek Sekcji Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Gospodarki Wodnej PAN.

Posiada zawodowe uprawnienia projektowe i wykonawcze. Jest rzeczoznawcą PZITS, biegłym z listy Ministra OŚZNiL w zakresie ochrony wód oraz biegłym z listy Wojewody Dolnośląskiego w zakresie postępowań wodno-prawnych.

JadwigaKrolikowska

dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. nadzw. PK

Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska
Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska

Absolwentka Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, Politechniki Krakowskiej. Stopień doktora nauk technicznych otrzymała w 1997 roku na podstawie rozprawy pt.: „Niezawodność syfonów kanalizacyjnych”. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska uzyskała w 2011 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej na podstawie rozprawy pt.: „Niezawodność funkcjonowania i bezpieczeństwa sieci kanalizacyjnej”. Od roku 2012 jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Krakowskiej w Katedrze Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska. Obszar i zakres zainteresowań naukowych obejmuje funkcjonowanie i bezpieczeństwo systemów kanalizacyjnych (konwencjonalnych, niekonwencjonalnych), możliwości jej podniesienia, zagospodarowanie wód opadowych, zmniejszenia negatywnych skutków wód  deszczowych na odbiornik. Efektem zainteresowania zagadnieniami zrównoważonej gospodarki wodami opadowymi był m.in. projekt badawczy, finansowany przez b. KBN, a którego głównym celem była ocena przydatności hydroseparatora, przelewu o zakrzywionej koronie przelewowej i stycznym wlocie do przelewu, do podczyszczania ścieków opadowych.

Jest współautorem m.in. podręcznika pt. „Wody opadowe – odprowadzenie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie” Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa, 2012, wyróżnionego nagrodą zespołową Rektora Politechniki Krakowskiej I stopnia.

Od 2012 pełni funkcje Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia. Jest Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego cyklicznej Konferencji Naukowej pn. „Niezawodność i bezpieczeństwo w inżynierii środowiska”.

Roman_Edel

dr inż. Roman Edel

Urząd Miasta Kilonia
Wydział Dróg, Budowli Inżynierskich i Kanalizacji

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej.  Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 2004 roku na podstawie rozprawy pt.: „Wpływ parametrów wpustów deszczowych na sprawność odwodnienia powierzchniowego dróg i ulic”.

Jest autorem książki „Odwodnienie dróg” (2000, 2002, 2006 i 2009) wydanej przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności oraz współautorem „Tablic do obliczeń hydraulicznych przepływu cieczy w kanałach zamkniętych” (1997) oraz „Wpływ parametrów wpustów deszczowych na sprawność odwodnienia powierzchniowego dróg i ulic” (2004),  które ukazały się nakładem Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej. Pierwsze wydanie książki „Odwodnienie dróg” zostało nagrodzone wyróżnieniem Ministra Infrastruktury w roku 2002.

Oprócz pozycji książkowych autor publikuje także artykuły w czasopismach fachowych.

W pracy zawodowej zajmuje się samodzielnym projektowaniem dróg i odwodnień drogowych, a także zlecaniem i nadzorowaniem prac projektowych w tej dziedzinie.

MaciejMrowiec

dr hab. inż. Maciej Mrowiec prof. nadzw. PCz

Politechnika Częstochowska
Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Absolwent Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w roku 2003 za rozprawę „Teoretyczno-eksperymentalna analiza hydraulicznego działania rurowych zbiorników retencyjnych w kanalizacji deszczowej”, w której opisane zostały autorskie rozwiązania konstrukcyjne. Kierownik dwóch grantów badawczych, poświęconych problematyce sterowania w czasie rzeczywistym przepływem ścieków w systemach kanalizacyjnych, finansowanych przez MNiSW. W roku 2010 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria środowiska na podstawie rozprawy „Efektywne wymiarowanie i dynamiczna regulacja kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych”. Działalność badawcza obejmuje zarówno rozwój innowacyjnych konstrukcji zbiorników jak i metod obliczania wymaganej pojemności urządzeń retencyjnych. Wyniki swoich badań opublikował w indeksowanych czasopismach krajowych i zagranicznych (m.in. Water Science and Technology), a także prezentował na najważniejszych międzynarodowych konferencjach dotyczących problematyki gospodarowania wodami i ściekami opadowymi (Int. Conference on Urban Drainage, Urban Drainage Modeling, Novatech). Jest autorem i współautorem patentów i zgłoszeń patentowych obejmujących zbiorniki retencyjne oraz urządzenia infiltracyjno-retencyjne. Wykonywał liczne ekspertyzy i prace zlecone dla przedsiębiorstw z branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Obecnie pełniący funkcje Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii (Politechnika Częstochowska).

EwaBurszta-Adamiak

dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Instytut Inżynierii Środowiska

Absolwentka Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu). Tytuł doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska otrzymała w 2005 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Obroniona praca doktorska nt. Badania nad zastosowaniem geowłóknin do przeciwdziałania kolmatacji w procesie infiltracji uzyskała wyróżnienie.
Prowadzi badania nad infiltracją wód deszczowych do gruntu, składem wód opadowych powstających na obszarach miejskich oraz rozwojem wiedzy z zakresu urządzeń do zwiększania retencji wodnej na obszarach zurbanizowanych, głównie dachów zielonych. Zainteresowania naukowe skupiają się także wokół problematyki finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi w miastach, w tym opłatami za wody opadowe i roztopowe, obowiązującymi w warunkach krajowych i zagranicą. Autorka lub współautorka ponad 80 prac naukowych, promotor kilkudziesięciu prac magisterskich i inżynierskich.
Członek International Water Association (IWA), Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM) oraz Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” (PSDZ), którego w latach 2009-2011 była prezesem. Organizatorka i uczestniczka wielu szkoleń oraz konferencji z zakresu hydrologii miejskiej, zagospodarowania wód opadowych oraz wykonawstwa i funkcjonowania dachów zielonych w przestrzeniach miejskich.

Agnieszka_Brzezinska

dr inż. Agnieszka Brzezińska

Politechnika Łódzka
Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

Absolwentka Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz Podyplomowych Studiów Pedagogicznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Stopień doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska otrzymała w 2006 roku na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej na podstawie rozprawy pt.: „Analiza możliwości przyjmowana ścieków opadowych w biologicznych oczyszczalniach miejskich na przykładzie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej aglomeracji Miejskiej”, która została nagrodzona w 2007 roku przez Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepszą rozprawę doktorską. Od roku 2006 jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Łódzkiej. Obszar zainteresowań naukowych dotyczy zarówno funkcjonowania systemów kanalizacyjnych z uwzględnieniem ich modelowania, zagospodarowania wód opadowych jak i ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem wynikającym z odprowadzania ścieków opadowych z obszarów zurbanizowanych (ze szczególnym uwzględnieniem emisji zanieczyszczeń z przelewów burzowych). Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich i inżynierskich. Autorka i współautorka artykułów w indeksowanych czasopismach polskich oraz zagranicznych. Wyniki swoich badań prezentowała na konferencjach polskich oraz zagranicznych (Int. Conference on Urban Drainage). Główny wykonawca w dwóch grantach badawczych NCN oraz w projekcie operacyjnym Innowacyjna Gospodarka – w temacie „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z terenów zurbanizowanych do środowiska”.
Członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.