Postęp realizacji prac – Listopad 2017

Kontynuowano prace dotyczące wyszukiwania maksymalnych wysokości opadów dla zadanych przedziałów czasowych dla następnej grupy 40 stacji opadowych. Dla stacji tych prowadzono także prace mające na celu opracowanie fizykalnych modeli natężeń deszczów miarodajnych. Na bieżąco prowadzona była niezbędna korekta cyfrowych baz danych opadowych.

 

Opracowano także metodykę budowy modeli probabilistycznych maksymalnych (fazowych) warstw opadów.

 

Spotkania przedstawicieli spółki RETENCJAPL i IMGW-PIB odbyły się 7 listopada w Katowicach i 27 listopada we Wrocławiu. W trakcie ich trwania omówiono: postęp prac dotyczących wyznaczania przedziałowych wysokości opadów maksymalnych dla kolejnych 40 stacji, przebieg procedur formalnych w zakresie możliwości przeprowadzenia weryfikacji epizodów opadowych na podstawie pomiarów radarowych, zasady wyznaczania i weryfikacji epizodów opadowych na podstawie sytuacji synoptycznej. Na spotkaniu we Wrocławiu zatwierdzono ostatecznie metodykę weryfikacji synoptycznej epizodów opadowych, w ramach, której analizowana jest stratyfikacja atmosfery i sytuacja synoptyczna na różnych poziomach troposfery. Na spotkaniu w Katowicach ostatecznie ustalono metodykę weryfikacji radarowej epizodów opadowych z wykorzystaniem obrazowań z systemu POLRAD.

 

Dokonano korekty maszynopisu artykułu pt.: Kryteria wyodrębnienia opadów maksymalnych wyznaczonych metodą przewyższeń (POT) w projekcie Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa) i dostosowano go do wymogów redakcyjnych czasopisma Meteorology Hydrology and Water Management.

 

Na konferencji edukacyjnej pt.: Zmiany klimatu a wody opadowe w Gdańsku (22-23 listopada 2017 r.), organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Środowiska, wygłoszono referat: Nowoczesne projektowanie systemów retencjonowania i zagospodarowania wód opadowych na bazie Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa).

Powrót