Postęp realizacji prac – Listopad 2018

Prowadzono prace nad interpolacją przestrzenną parametrów uogólnionych rozkładów Pareto, wyznaczonych uprzednio dla sieci 100 deszczomierzy projektu PANDa. Niestety, nie było możliwym zastosowanie w tym celu metod geostatystycznych. Wyznaczone semiwariogramy empiryczne parametrów rozkładu, tj. parametru kształtu (k), parametru skali (s) i parametru lokalizacji (m) miały chaotyczny przebieg. Jedynie w przypadku semiwariogramu empirycznego parametru lokalizacji (m) możliwe było podjęcie próby dopasowania modeli semiwariogramów teoretycznych do ich opisów, zwłaszcza dla dłuższych czasów trwania opadów. Warto pamiętać przy tym, że parametr lokalizacji, jako jedyny charakteryzuje się dosyć ścisłym, fizykalnym związkiem z rozkładem opadów o częstości występowania C=1 rok na obszarze Polski. Z uwagi na brak możliwości zastosowania metod krigingowych, podjęto próbę interpolacji przestrzennej parametrów uogólnionych rozkładów Pareto z użyciem prostszej metody średniej ważonej odległością IDW (ang. Inverse Distance Weighting). Przeprowadzona kroswalidacja (walidacja krzyżowa) z użyciem techniki ang. Leave-one-out udowodniła, że niezależna interpolacja trzech różnych parametrów rozkładów maksymalnych wysokości opadów nie jest możliwa. Maksymalne wysokości opadów wyznaczane jako kwantyle z rozkładów o parametrach interpolowanych przestrzennie charakteryzowały się bardzo wysokimi błędami w odniesieniu do empirycznie wyznaczonych wysokości opadów miarodajnych. Wyniki tych badań skłaniają nas do skupienia uwagi na analizie przestrzennej wysokości (natężeń) opadów miarodajnych dla pełnej hierarchii 16 analizowanych czasów trwania i dla częstości występowania od C=1 rok do C=30 lat.

 

Potrzeba stosowania wiarygodnych modeli opadowych, takich jak modele opadowe PANDa do obliczania objętości zbiorników retencyjnych była prezentowana na specjalistycznej konferencji BYDGOSKA RETENCJA +2050 (8-9 listopada 2018 r., Bydgoszcz).

 

Aplikacja projektu PANDa w kontekście zagospodarowania wód opadowych na terenach zurbanizowanych była dyskutowana w trakcie seminarium dnia 21 listopada 2018 r. w ramach spotkania członków i sympatyków TUP- Oddział Wrocław, w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu. Dyskusję poprzedziła prezentacja wygłoszona przez dr. hab. inż. Pawła Licznara, prof. PWr., pt. „Wody opadowe – żywioł czy zasób?”

Powrót