Postęp realizacji prac – Marzec 2019

Kontynuowano opracowanie modeli semiwariogramów skorygowanych dla łącznej liczby 480 kombinacji, dla 16 czasów trwania i 30 prawdopodobieństw przewyższenia maksymalnych wysokości opadów fazowych. Na podstawie opracowanych modeli rozpoczęto także generowanie 480 map maksymalnych wysokości opadów miarodajnych dla 16 czasów trwania i 30 prawdopodobieństw przewyższenia analizowanych w projekcie PANDa. Mapy te generowano z rozdzielczością przestrzenną 5 km × 5 km, a więc wyższą od założonej pierwotnie w projekcie. Zastosowanie lepszej rozdzielczości przestrzennej jest rozwiązaniem optymalnym z uwagi na gęstość sieci analizowanych deszczomierzy na obszarze Polski, a zarazem wychodzi naprzeciw możliwości opracowywania w przyszłości analogicznych map z produktu radarowego Grid 5 Max PAC.

 

Istotną innowacyjnością zastosowaną przy generowaniu 480 map maksymalnych wysokości opadów miarodajnych było zastosowanie w miejsca prostej estymacji (krigingu) znacznie bardziej zaawansowanych numerycznie symulacji warunkowych. Efektem obliczeń w symulacji warunkowej jest wiele realizacji (wiele modeli „probabilistycznych”) estymowanego zjawiska w nieopomiarowanych punktach (węzłach) siatki obliczeniowej. Co ważne symulacje warunkowe honorują dane obserwacyjne, ich histogram, wariogram oraz gęstość spektralną. Należy przy tym podkreślić, że idea zastosowania symulacji warunkowych została zaproponowana przez Prof. Alfreda Stacha, który dowiódł jej przydatności w odniesieniu do maksymalnych opadów dobowych w Polsce. Zagadnienie to jest szczegółowo opisywane w monografii Profesora:

Stach, A., 2009: Analiza struktury przestrzennej i czasoprzestrzennej maksymalnych opadów dobowych w Polsce w latach 1956-1980. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Seria Geografia nr 85, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

 

Niemniej, to po raz pierwszy w projekcie PANDa geostatystyczne symulacje warunkowe bazujące na algorytmie bezpośredniej symulacji sekwencyjnej (ang. DSS – Direct Sequential Simulation) znalazły zastosowanie do modelowania struktur przestrzennych maksymalnych wysokości opadów miarodajnych o różnej długości czasów trwania (faz) i o różnym poziomie prawdopodobieństwa przewyższenia.

 

Jak co roku istotną płaszczyzną popularyzacji projektu PANDa jest organizowana cyklicznie przez Retencjapl konferencja Stormwater Poland. Na trzeciej już edycji konferencji Stormwater Poland 2019 w Gdańsku w dniach 11 i 12 marca, uczestnicy konferencji mogli zapoznać się, na specjalnym stoisku wystawienniczym (patrz zdjęcie poniżej) z funkcjonalnością testowej wersji aplikacji PANDa, która będzie docelowo dostępna przez Internet. Ponadto wizja całej rodziny kalkulatorów i innych narzędzi inżynierskich opartych na platformie cyfrowej PANDa została zaprezentowana przez Prezesa Retencjapl Tomasza Grochowskiego w czasie wygłoszonego referatu pt. „Wyzwania i perspektywy cyfrowego zarządzania deszczówką”.

Powrót