Postęp realizacji prac – Październik-Grudzień 2019

Kontynuowano prace informatyczne nad kalkulatorami inżynierskimi wchodzącymi w skład platformy cyfrowej projektu PANDa. Rozpoczęto prace organizacyjne przed konferencją Stormwater Poland 2020 planowaną od 3 do 5 marca 2020 r. w Gdańsku. Czwarta już edycja konferencji z cyklu Stormwater Poland ma służyć podsumowaniu projektu i demonstracji platformy cyfrowej atlasu PANDa. Po otrzymaniu recenzji przystąpiono do korekty maszynopisu monografii mającej służyć prezentacji metodyki opracowania atlasu natężeń deszczów.

 

Dostarczono modele opadowe PANDa dla miast Pruszcz Gdański i Reda oraz dla gminy Gierałtowice. Na potrzeby hydrologii miejskiej w Poznaniu przeprowadzono aktualizację dostarczonego pierwotnie w 2016 r. modelu fizykalnego natężeń deszczów miarodajnych. Po raz pierwszy dostarczono wycinkowy atlas opadowy pozwalający na opis zróżnicowania natężeń deszczów miarodajnych na rozległym obszarze dużego miasta wojewódzkiego.

 

Dodatkowo w ramach przeprowadzonych badań przenalizowano opady zarejestrowane lokalnie na obszarze miasta w ostatnich latach, których maksymalne natężenia skonfrontowano z natężeniami deszczów miarodajnych z atlasu PANDa dla miasta Poznania.

 

W czasopiśmie Instal ukazał się artykuł prezentujący wyniki badań nad związkiem wysokości opadów miarodajnych w Polsce z innymi parametrami zewnętrznymi, takimi jak np. suma roczna opadów, czy też wysokość położenia stacji opadowych:

 

Paweł Licznar, Katarzyna K. Siekanowicz-Grochowina, Michał Oktawiec: Badanie związku wysokości opadów miarodajnych w Polsce z parametrami zewnętrznymi. Instal (Warszawa). 2019, nr 10, s. 42-46.

 

Z tekstem artykułu można zapoznać się w otwartym dostępie na stronie czasopisma https://informacjainstal.com.pl/ pod identyfikatorem doi: 10.36119/15.2019.10.7.

 

Wybrane wyniki projektu PANDa dyskutowano na Kongresie ECONOMY OF A WATER CITY we Wrocławiu (3-4 października 2019 r.), na którym wygłoszono referat pt. „Methodologies of determining extreme precipitation in cities”. Potencjał wykorzystania atlasu PANDa do uwiarygodnienia obliczeń hydraulicznych operatów wodno-prawnych oraz do naliczania opłat za wody opadowe prezentowano podczas XIII Regionalnej Konferencji Naukowej dla Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji (Zakopane, 15-18 października 2019 r.). Na konferencji tej wygłoszono referat pt. „Opłaty za wody opadowe i metodyka ich określania”.

 

Aspekty naukowe projektu PANDa dyskutowano na specjalistycznym seminarium naukowym dla doktorantów zorganizowanym 13 listopada 2019 r. w Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA) na Politechnice w Mediolanie. Seminarium było elementem wymiany dydaktycznej realizowanej pomiędzy Politechniką Wrocławską a Politechniką w Mediolanie w ramach programu Erasmus+ .

 

Atlas PANDa był także przedmiotem dyskusji naukowej na posiedzeniu Sekcji Inżynierii Sanitarnej, Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, które odbyło się dnia 13 grudnia 2019 r. w Warszawie. Wstępem do dyskusji był referat problemowy nt. „Polski Atlas Natężeń Deszczów PANDa jako cyfrowe źródło informacji dla inżynierów”, wygłoszony przez prof. Pawła Licznara.

Powrót