Postęp realizacji prac – Styczeń 2019

Opierając się na pozytywnych wynikach analiz porównawczych maksymalnych wysokości opadów miarodajnych z deszczomierzy i z estymat radarowych Grid 5 Max PAC, tj. maksymalnych wartości wysokości opadów z obszaru 5 x 5 km wydzielono maksymalne wysokości opadów miarodajnych z dostępnych obrazowań radarowych dla całego obszaru Polski pokrytej zasięgiem systemu POLRAD w rozdzielczości przestrzennej 5 km × 5 km. Maksymalne wysokości opadów miarodajnych wydzielono dla hierarchii 15 czasów trwania równych 10, 20, 30, 40, 60, 90, 120, 180, 360, 720, 1080, 1440, 2160, 2880 i 4320 min. Następnie w programie ArcGIS for Desktop z rozszerzeniem Geostatistical Analyst przeprowadzono obliczenia i analizę semiwariogramów empirycznych dla wysokości opadów miarodajnych dla wymienionej wcześniej hierarchii 15 czasów trwania. Wyniki tych analiz dowiodły występowania na terenie Polski klarownych prawidłowości zróżnicowania przestrzennego opadów miarodajnych. Podjęto także próbę opisu struktur opadów miarodajnych estymowanych na podstawie produktu radarowego Grid 5 Max PAC z wykorzystaniem semiwariogramów wykładniczych, w tym także z uwzględnieniem anizotropowości semiwariogramów.

Powrót