Koncepcja Systemu Inteligentnego Sterowania Retencją Zbiornikową dla miasta Bydgoszczy

Cel projektu

Głównym celem projektu była eliminacja bariery rozwojowej miasta z uwagi na lokalne przeciążenia infrastruktury odwodnieniowej. Stworzenie i wdrożenie nowatorskiego systemu inteligentnie sterowanej retencji zbiornikowej miał pozwolić na optymalne wykorzystanie dostępnej retencji zbiornikowej pod kątem minimalizacji częstości wylań z systemu i maksymalizacji gromadzenia i magazynowania wód opadowych do wykorzystania in-situ.

 

Opis projektu

Koncepcja opiera się na założeniu, że system sterowania retencją zbiornikową kanalizacji deszczowej powinien z odpowiednio dużym wyprzedzeniem czasowym otrzymywać predykcję opadu z systemu radarowego oraz systemu numerycznych prognoz pogody. Predykacja opadu winna ponadto być w czasie rzeczywistym aktualizowana i weryfikowana o wskazania deszczomierzy i disdrometrów opadowych z lokalnej sieci pomiarowej. Zbiorcze informacje, docierające do centralnej jednostki sterującej, dotyczące predykacji zdarzeń opadowych, aktualnego rozkładu opadów na obszarze miejskiego pola opadowego oraz o stanie wypełnienia zbiorników i kanałów deszczowych powinny być z zastosowaniem systemu eksperckiego przekładane na konkretny scenariusz sterowania odpływem ze zbiorników retencyjnych zabudowanych na systemie odwodnienia miasta Bydgoszczy.

 

Zastosowane rozwiązania

System SIS-RZ oprócz centralnej jednostki sterującej będzie obejmował kilka powiązanych ze sobą podsystemów:

  • monitoringu napełnień zbiorników retencyjnych;
  • monitoringu napełnień wybranych przekrojów kanalizacji deszczowej;
  • sterowania odpływem w postaci sterowanych pompowni lub zasuw sterowanych elektrycznie na zbiornikach o odpływie grawitacyjnym;
  • nowcastingu opadowego, zasilanego dwutorowo w prognozy opadowe z nowoczesnego systemu numerycznych prognoz pogodowych ICM oraz z lokalnego radaru opadowego pracującego w paśmie X (nowoczesny radar dopplerowski o podwójnej polaryzacji wraz z dedykowanym systemem softwarowym);
  • monitoringu miejskiego pola opadowego bazującego na wymienionym lokalnym radarze opadowym oraz sieci naziemnych deszczomierzy (elektroniczne deszczomierze wagowe i disdrometry laserowe);
  • monitoringu podstawowych parametrów meteorologicznych bazującego na trzech automatycznych stacjach meteo zlokalizowanych w różnych częściach miasta;
  • monitoringu jakościowego retencjonowanych wód opadowych przeznaczonych do wykorzystania in-situ.
Powrót