Model natężeń deszczów miarodajnych dla Miasta Łodzi

Cel projektu

Celem opracowania było wykonanie modelu opadowego dla Miasta Łodzi. Model ten w przyszłości będzie podstawą do prawidłowego projektowania systemów odprowadzania wód deszczowych oraz posłuży do zasilania modeli hydrologicznych i hydrodynamicznych systemu odwodnienia miasta w tym kanalizacji ogólnospławnej.

 

Opis projektu

Model opadowy bazował na dostępnych rzeczywistych lokalnych rejestrach opadów o wysokiej rozdzielczości czasowej, z okresu 30-lecia. W skład opracowania wchodziło również opracowanie modelu prognozowanych opadów deszczu do 2050 roku dla miasta Łodzi oraz identyfikacja lokalnych  hietogramów wzorcowych dla Miasta Łodzi, wraz z podaniem częstości występowania poszczególnych z nich.

Powrót