Model prognozowanych opadów deszczu do 2050 roku w Kaliszu

Model prognozowanych opadów deszczu (natężeń deszczów miarodajnych) do 2050 roku na podstawie scenariusza zmian klimatycznych dla potrzeb hydrologii miejskiej w Kaliszu

 

Cel projektu

Celem opracowania było wykonanie modelu prognozowanych opadów deszczu (natężeń deszczów miarodajnych) do 2050 roku dla miasta Kalisz. Opracowanie to opiera się o scenariusz zmian klimatu, zakładający średni poziom zmian klimatu – RCP4,5, zgodnie z 5 Raportem IPCC.

 

Opis projektu

Szczegółowy zakres opracowania obejmował:

  • Odczyt zmian w rocznych maksymalnych natężeniach opadów dla Kalisza dla wybranego scenariusza zmian klimatu (zgodnie z RCP4,5);
  • Dokonanie przeskalowania, zwiększonych w efekcie zmian klimatu według wybranego scenariusza, rocznych maksymalnych natężeń opadów na przyrosty natężeń opadów maksymalnych dla krótszych czasów trwania, wynoszących odpowiednio: 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 360, 720, 1080 i 1440 min, dla wymaganych w europejskiej normie kanalizacyjnej PN-EN-752 prawdopodobieństw występowania opadów p równych 10%, 20%, 50% i 100% oraz prawdopodobieństw niższych, tj.: 2%, 3% i 5%;
  • Zestawienie prognozowanych do 2050 r. wysokości i natężeń opadów według opracowanego modelu dla czasów trwania równych 10 ,15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 360, 720, 1080 i 1440 min i prawdopodobieństw p= 2%, 3%, 5%, 10%, 20%, 50% i 100%;
  • Sporządzenie modelu opadowego do 2050 r. w postaci zestawu formuł obliczeniowych, pozwalających na obliczanie wartości natężeń opadów miarodajnych na podstawie ich czasów trwania i prawdopodobieństw;
  • Porównanie wysokości natężeń opadów według modelu do 2050 r. z wartościami natężeń opadów miarodajnych według aktualnego modelu natężeń deszczów miarodajnych;
  • Zamieszczenie przykładu opracowania opadu modelowego Eulera typ II na podstawie sporządzonego modelu prognozowanych natężeń deszczów miarodajnych do 2050 r.

 

Zastosowane rozwiązania

Projekt realizowany był przy wykorzystaniu danych na temat natężeń deszczów miarodajnych, pozyskanych w ramach projektu PANDa (Polski Atlas Natężeń Deszczów Miarodajnych).

Powrót