Modele opadowe (wysokości i natężeń deszczów miarodajnych) na potrzeby hydrologii miejskiej w Kaliszu

Cel projektu

Celem opracowania było sporządzenie aktualnych lokalnych modeli opadowych (modeli wysokości i natężeń deszczów miarodajnych o charakterze probabilistycznym i fizykalnym) dla miasta Kalisz. Modele te mają być w przyszłości podstawą do prawidłowego projektowania systemów odprowadzania wód opadowych oraz służyć do zasilania modeli hydrologicznych i hydrodynamicznych systemu odwodnienia miasta. Zamówione aktualne modele opadowe mogą być także podstawą do opracowania koncepcji systemu odprowadzania wód opadowych z obszaru Kalisza, obejmujących zastosowanie systemów retencjonowania wód opadowych oraz ich częściowego wykorzystania in-situ (z odejściem od dotychczasowego rozwiązania ang. „collect and drain”).

 

Opis projektu

Opracowane modele opadowe bazują na dostępnych rzeczywistych lokalnych rejestracjach opadów w wysokiej rozdzielczości czasowej, z okresu ostatniego 30-lecia. Są to aktualne dane opadowe o wysokiej rozdzielczości czasowej (rzędu pojedynczych minut), dostosowanej do specyfiki projektowania i modelowania miejskich systemów odwodnienia. Ponadto są to dane wiarygodne, pozyskane od oficjalnych służb meteorologicznych, a więc zarejestrowane z użyciem deszczomierzy spełniających przyjęte w kraju standardy pomiarowe i zainstalowanych w odpowiednich warunkach na stacji meteorologicznej.

 

Zastosowane rozwiązania

Projekt realizowany był przy wykorzystaniu danych na temat natężeń deszczów miarodajnych, pozyskanych w ramach projektu PANDa (Polski Atlas Natężeń Deszczów Miarodajnych).

Powrót