Przygotowanie wytycznych zrównoważonego planowania przestrzennego na terenie Krakowa

Charakterystyka i ocena funkcjonowania systemu odwodnienia oraz przygotowanie wytycznych zrównoważonego planowania przestrzennego w obszarze gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Krakowa

 

Wyzwanie  

 

 

  • Kraków przygotowuje rewizję Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. I choć różne instytucje i jednostki organizacyjne zajmowały się fragmentarycznie zagadnieniami gospodarki wodami, brakowało wytycznych planistycznych w obszarze wód opadowych, przeciwdziałania suszy i podtopieniom. Tymczasem dobre planowanie przestrzenne to klucz do bezpiecznego, przyjaznego i odpornego na zmiany klimatu miasta!

 

Rozwiązanie

 

 

  • Od rzetelnej analizy aż po konkretne wytyczne, wsparliśmy krakowskich planistów przygotowując obszerny materiał analityczny, dzieląc Kraków na 31 jednostek funkcjonalnych, spójnych pod kątem zarządzania i planowania dobrej gospodarki wodami opadowymi. Najwyższy czas zadbać o ten cenny zasób, jakim jest deszczówka w mieście, tworząc ramy zielono-niebieskiej infrastruktury, zwiększając udział wody tam gdzie jej najbardziej brak, ograniczając uszczelnienie terenu i podejmując wysiłek planistycznej ochrony terenów nadrzecznych!

 

Korzyści

 

 

  • Kilkadziesiąt plansz – kompozycji mapowych o różnej tematyce: wiążących zieleń i wodę, suszę i podtopienia, wyspy ciepła i parki rzeczne, tereny chronione i zurbanizowane, obszary skanalizowane i te odwadniane powierzchniowo, gleby, spadki, zagrożenia i szanse.
  • Uzyskaliśmy spójny obraz, charakteryzując każdą z 31 wyznaczonych jednostek funkcjonalnych i przygotowując dla nich konkretne zalecenia i wytyczne planistyczne.
  • Obszerna baza GIS pozwala na włączenie tych analiz i ich wyników jako podstawy dalszych działań zarządczych i planistycznych, z których mogą korzystać takie jednostki jak Wydział Planowania, KEGW – Klimat, Energia, Gospodarka Wodna, MPWiK – miejskie wodociągi, Wody Polskie, Wydział Gospodarki Komunalnej i inne.
  • Wreszcie dopracowano się spójnego źródła wiedzy i dobrej podstawy rozwoju urbanistycznego z myślą o gospodarce deszczówką w Krakowie.

 

 

Karta studium przypadku Krakowa do pobrania -> tutaj

Powrót