Strategia gospodarowania wodami opadowymi – Swarzędz

Cel projektu

Przedmiotem projektu było wykonanie opracowania pn. Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie Gminy Swarzędz– etap 1. Zamówienie dotyczyło kanalizacji deszczowej będącej własnością Gminy Swarzędz.

 

W ramach projektu wykonane zostały m.in. następujące czynności:

  • inwentaryzacja posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji,
  • sprawdzenie oraz weryfikacja studni oznaczonych na dokumentacjach poprzez analizę tych danych w bazie GIS,
  • sprawdzenie i weryfikacja punktów charakterystycznych (zmiany kierunków, podłączenia dużych kanałów) poprzez analizę tych danych w GIS,
  • weryfikacja rzędnych wylotów do odbiorników
  • wykonanie badań jakościowych wód w wybranych wylotach kanalizacji deszczowej 10 prób ,
  • budowa bazy GIS
Powrót