Deweloperzy, wykonawcy, przemysł – Sektor prywatny

Co zrobić gdy w warunkach technicznych dla planowanej inwestycji postawiono istotne ograniczenie na zrzucie wód opadowych? Jak optymalnie zaprojektować zbiornik retencyjny? Jak zaplanować układ zielono-niebieskiej infrastruktury osiedla lub terenu przemysłowego i jego odwodnienie, by dobrze wykorzystać obszary biologicznie czynne, ale też zmaksymalizować możliwości inwestowania, nie zalewając działek sąsiadów?

 

Dobre zaplanowanie terenu inwestycyjnego już na etapie koncepcji może nie tylko umożliwić lub przyspieszyć realizację inwestycji i pozyskanie pozwoleń, w tym wodnoprawnych, ale też przełożyć się na wzrost wartości terenu i obniżenie nakładów inwestycyjnych.

 

Czy przejazd pod torami kolejowymi w mieście powinien być zaprojektowany na deszcz 15-to minutowy według wzoru Błaszczyka, z przyjęciem natężenia opadu 130 l/s/ha? Stanowczo nie jest to wystarczające podejście w projektowaniu systemów odwodnień i retencji! Co więcej może narazić Wykonawców Robót budowlanych na sytuację, w której wybudowana inwestycja nie jest przygotowana na deszcze nawalne i jest krytykowana przez mieszkańców i inwestora skutkując negatywnym PR i złą prasą.

 

Specjalizujemy się w wodach opadowych. Przygotowujemy projekty budowlane i wykonawcze w obszarze wód opadowych. Poprzedzamy je przygotowaniem koncepcji projektowych opartych o dane z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów Miarodajnych PANDa. Pozyskujemy potrzebne pozwolenia. Finalne projekty opieramy o analizę scenariuszy dla różnych opadów z użyciem modelowania hydrodynamicznego, gdyż każdy deszcz jest inny. Czasem groźne dla inwestycji są ulewy, a czasem problem pojawia się dopiero, gdy po godzinnym opadzie wyczerpią się zdolności retencyjne i infiltracja w zlewni.

 

Wykonujemy ekspertyzy i opinie na etapie due diligence, poprzedzającym zakup lub inwestycje. Współpracujemy z biurami architektonicznymi. Naszą flagową usługą jest analiza terenu pod kątem optymalizacji systemu odwodnienia i retencji z myślą o wykorzystaniu deszczówki i projektowaniu rozwiązań zielono-niebieskiej infrastruktury.