Oświata i służba zdrowia

Inwestycje w sektorze publicznym takie jak budowa nowych kompleksów szpitalnych, czy szkół oraz centrów edukacyjnych stwarza potrzebę racjonalnego zagospodarowania wody deszczowej z dużych powierzchni utwardzonych.

 

Nowoczesne budownictwo coraz częściej stawia na proekologiczne i ekonomiczne rozwiązania mające na celu stosowanie właściwych dla zrównoważonego rozwoju rozwiązań mających na uwadze dbałość o środowisko naturalne oraz oszczędne gospodarowanie surowcami. Jednym z przykładów takich rozwiązań jest budowa zbiorników retencyjnych np. w sąsiedztwie kompleksów szpitalnych. Stosowanie podziemnych zbiorników retencyjnych pozwala na gromadzenie wód opadowych i roztopowych oraz późniejsze ich wykorzystanie np. na potrzeby spłukiwania toalet w obiekcie. Podczyszczoną wodę deszczową wykorzystać można również jako zapas wody pitnej – na wypadek problemów z miejską siecią wodociągową.

 

Usługi:

 

Sektor ten obejmuje:

  • Szkoły
  • Szpitale