Audyty, oceny i ekspertyzy

Realizujemy kompleksowe ekspertyzy i oceny techniczne w zakresie kanalizacji deszczowej. Opierając się na doświadczeniu naukowym i praktycznym jesteśmy gotowi zapewnić wiarygodną ocenę rozwiązań projektowych, proponowanych praktyk eksploatacyjnych systemów odwodnienia wraz z analizą ekonomiczną przyjmowanych rozwiązań.

Posiadamy kadrę doświadczonych ekspertów i naukowców służących wsparciem w każdym aspekcie z obszaru wód opadowych i roztopowych ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych nowego Prawa Wodnego.

Wykonujemy audyty, które obszarze wód opadowych dotyczą kontroli infrastruktury, jej utrzymania i funkcjonowania.
Poza aspektami wymienionymi powyżej audyt dotyczyć może dodatkowo:

 • weryfikacji zastosowanych rozwiązań technologicznych i wykorzystania możliwości technicznych obiektów (kampanie pomiarowe)
 • jakości usług firm dotychczas wykonujących prace i weryfikacji zadań zleconych w kontraktach usługowych (zobowiązania umowne, dane w sprawozdaniach)
 • roli automatyzacji i jej prawidłowego wykorzystania
 • wskazanie nowych możliwości technicznych (doboru dodatkowych urządzeń i rozwiązań)
 • potencjalne oszczędności eksploatacyjne przy lepszej eksploatacji lub wymianie urządzeń (np. energia, chemikalia, efekty optymalizacji zatrudnienia)
 • potencjalne oszczędności inwestycyjne (np. optymalizacja ilości obiektów)
 • zalecenia i wykonanie dodatkowych badań (laboratoryjnych i środowiskowych)
 • ocena realizacji założeń przyjętych w aplikacjach o dofinansowanie
 • unowocześnienie dokumentacji systemu i działań eksploatacyjnych – rola GIS-u, wizualizacja
 • propozycje nowych narzędzi inżynierskich (modele hydrodynamiczne, RainBrain),
 • weryfikacja aktualizacji dokumentów formalnych i funkcjonalnych (pozwolenia wodno-prawne)
 • Instrukcje Eksploatacji, Instrukcje Rozruchu, kontrola ograniczeń gwarancyjnych – Dokumentacje Techniczno-Ruchowe)
 • skazanie nieprawidłowości i konsekwencji oraz oceny zagrożeń zaniechania i braku

 

Korzyści:

 • rzetelność, profesjonalizm i niezależna opinia ekspercka
 • otrzymanie wytycznych dla poprawy wybranego obszaru lub rozwiązania problemu technologicznego