Model hydrologiczny

Model hydrologiczny opisuje odpływ ścieków w kanalizacji deszczowej oraz ogólnospławnej w kanałach otwartych, zamkniętych przy przepływie grawitacyjnym lub ciśnieniowym. Symulacje mogą dotyczyć sieci projektowanych oraz istniejących.

 

Korzyści:

  • Pozwala na określenia wielkości spływu wód opadowych, co jest niezbędne do wyznaczenia wielkości stawki za wody opadowe.

 

Odbiorcy:

  • Miasta i gminy