Model opadowy PANDa (Polski Atlas Natężeń Deszczów)

Stworzony przez nas Polski Atlas Natężeń Deszczów Miarodajnych PANDa jest unikalnym zbiorem danych o deszczach lokalnych i niezbędnym wiarygodnym źródłem informacji koniecznych do projektowania sieci w dobie zmian klimatu.

 

Opracowanie to zawiera aktualny, lokalny model opadowy (model natężeń deszczów miarodajnych) dla miasta, który stanowić może podstawę do prawidłowego projektowania systemów odprowadzania wód deszczowych oraz służyć do zasilania modeli hydrologicznych i hydrodynamicznych systemu odwodnienia miasta. Może on być także podstawą do opracowania konkretnej koncepcji systemu odprowadzania wód opadowych z obszarów miejskich, obejmującej zastosowanie systemu retencjonowania wód opadowych oraz ich częściowego wykorzystania in-situ.

 

 

PANDa dopasowana do potrzeb miasta

 

Profesjonalne zarządzanie systemami odwodnieniowymi w miastach wymaga aktualnych, obiektywnych i niepodważalnych danych opadowych.

Podstawą dla platformy PANDa są aktualne dane opadowe z trzech dekad, zarejestrowane z użyciem 100 deszczomierzy spełniających przyjęte w Polsce standardy pomiarowe. Posiadanie precyzyjnych i rzeczywistych pomiarów urealnia ocenę przyszłych zagrożeń w danym obszarze oraz ułatwia zaplanowanie działań prewencyjnych.

Platforma PANDa to także narzędzie niezbędne do nowoczesnego projektowania systemów zarządzania wodami opadowymi, dostępne 24/7.

 

 

W XXI wieku korzystaj z nowoczesnych metod

 

Analiza historycznych danych o opadach staje się kluczowa, jeśli:

  • zarządzamy wodami opadowymi w skali miasta lub gminy,
  • projektujemy systemy odwodnieniowe,
  • zajmujemy się prognozowaniem zasięgu powodzi i innych zagrożeń hydrologicznych.

PANDa oferuje dane w pełni precyzyjne, obiektywne i niepodważalne. Tym samym zyskuje przewagę nad starymi metodami pomiarowymi (np. opracowany ponad pół wieku temu wzór Błaszczyka, oparty o dane sięgające XIX wieku), które nie odzwierciedlają rzeczywistych wielkości natężeń deszczów miarodajnych oraz mają tendencję do zaniżania wyników obliczeń.

 

 

Korzyści dla miast

  • Ogólnopolski zasięg analizy pozwala na rzetelne opracowanie koncepcji gospodarowania wodami opadowymi w dowolnym mieście w Polsce
  • Minimalizacja problemu podtopień i powodzi w danym mieście, dzięki prawidłowo zwymiarowanym zbiornikom retencyjnym
  • Zwiększenie szans na uzyskanie dofinasowania ze źródeł zewnętrznych, co przekłada się na obniżenie kosztów inwestycji
  • Pomoc w podjęciu odpowiednich działań o charakterze planistycznym, organizacyjnym i inżynierskim, mającym na celu rekompensatę naturalnej retencji traconej w wyniku postępującej urbanizacji
  • Nowoczesne podejście do gospodarowania wodami opadowymi dzięki elektronicznej formule dostępu do danych
Realizacje