Bioretencja i jej wpływ na warunki przepływu ścieków w kanalizacji deszczowej

Urządzenia do lokalnego zagospodarowania wód opadowych, zaliczane do obiektów typu LID (Low Impact Development), w tym systemy bioretencji (tj. ogrody deszczowe, dachy zielone, rowy infiltracyjne itp.) pozwalają zmniejszyć wielkość i szybkość spływów dostających się do systemów odwodnieniowych. Systemy te są coraz powszechniej brane pod uwagę przy projektowaniu systemów odwodnieniowych w miastach w celu ich odciążenia i jednocześnie zwiększenia retencji wody na danym terenie i wykorzystania cennego zasobu naturalnego jakim są wody opadowe. Aby móc ocenić wpływ zastosowania tego typu systemów wykorzystuje się oprogramowanie do modelowania hydrodynamicznego, wyposażone w możliwość uwzględniania modułu LID.
Korzyści:

  • Możliwość oceny wpływu urządzeń do bioretencji na dynamikę odpływu ścieków deszczowych odprowadzonych siecią kanalizacyjną przy różnych warunkach zjawisk opadowych i retencji powierzchni.

 

Odbiorcy:

  • Miasta i Gminy
  • Wodociągi

 

Zrealizowane projekty:
Wykonano model hydrodynamiczny zlewni, znajdującej się w obrębie jednej z dzielnic mieszkalno-przemysłowej Wrocławia. Dokonano interpretacji wielkości redukcji spływów wód opadowych, dostających się do systemu kanalizacji deszczowej, w przypadku zastosowania dachu zielonego zamiast tradycyjnego pokrycia na jednym z wielkopowierzchniowych budynków przemysłowych. Kalibracja modelu została przeprowadzona w oparciu o wartości natężeń przepływów, zarejestrowanych przez urządzenia pomiarowe zainstalowane na sieci kanalizacji deszczowej w okolicach wylotu ze zlewni.

Projekt został zrealizowany dla celów naukowych, a nie komercyjnych, ale na podstawie realnych danych pochodzących z monitoringu przepływów prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu.