Opłaty za wody opadowe i roztopowe

Pomagamy w procesie wprowadzania opłat, przygotowując symulacje w modelu finansowym lub wdrażając oprogramowanie GIShub w module opłat.

Dzięki naszym audytom opłat z odprowadzania wód opadowych do wód miasta osiągają realne korzyści, wynikające z poprawnego i optymalnego ich obliczania i płatności do Wód Polskich. Warto zwrócić uwagę, że Prawo Wodne nie precyzuje metody obliczania opłaty zmiennej, a jej poprawne wyliczenie jest odpowiedzialnością płatnika.

 

 

Nowe Prawo Wodne nakłada na gminy obowiązek wdrożenia systemu ustalania i poboru opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.


Opłatę za usługi wodne uiszcza się, gdy naturalna retencja terenowa zostanie zmniejszona na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych. Dotyczy to obiektów trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.


Wysokość opłaty za usługi wodne ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta oraz przekazuje podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne w formie informacji, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty.


Wymieniony wcześniej obowiązek nałożony przez ustawodawcę jest rozwiązaniem nowym. Wiele samorządów nie jest przygotowanych do jego wdrożenia w aspekcie technicznym, ekonomicznym i prawnym.


Nowe przepisy są szczególnie problematyczne dla samorządów, w których nie występuje kanalizacja deszczowa. Jednostki samorządu terytorialnego, w których funkcjonują systemy odpłatności za odbiór ścieków do kanalizacji deszczowej są bardziej przygotowane do nowego obowiązku, gdyż korzystać będą w dużej mierze z funkcjonującego już systemu i stosowanych metodyk.

Dla większości jednostek samorządu terytorialnego niezbędne jest przygotowanie całkowicie nowego systemu ustalania i poboru opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

 

Świadczymy usługi doradcze związane z kompleksowym przygotowaniem systemu ustalania i poboru opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.


Zakres naszych działań obejmuje:

  1. Diagnozę i analizę potrzeb
  2. Identyfikację potencjalnych źródeł danych
  3. Opracowanie modelowej koncepcji systemu oraz wizji jego wdrożenia
  4. Opracowanie poszczególnych elementów systemu przez ekspertów technicznych, ekonomicznych i prawnych
  5. Wsparcie we wdrożeniu

Korzyści:

  • spełnienie wymogów nowego Prawa Wodnego w zakresie wdrożenia systemu ustalania i poboru opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,
  • wsparcie doświadczonych doradców, posiadających wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządów terytorialnych,
  • pomoc ekspertów przy implementacji taryf – szkolenia