Operat wodnoprawny

Jako jedyni w Polsce świadczymy usługę przygotowania operatu wodnoprawnego w oparciu o dane PANDA (Polski Atlas Natężeń Deszczów), co jest gwarancją wysokiej jakości merytorycznej takiego dokumentu.

 

Operat wodnoprawny jest podstawowym dokumentem niezbędnym do uzyskania zgody wodnoprawnej. Co istotne, wytyczne określone w nowym Prawie Wodnym wskazują konieczność uzyskania stosownej dokumentacji lub jej aktualizacji dla większości zlewni w Polsce.

 

Treść przygotowywanego przez nas operatu wodnoprawnego jest zgodna z projektami budowlanymi, określonymi ustawami i rozporządzeniami oraz zawiera wszystkie niezbędne obliczenia oraz załączniki graficzne. Dokument zawiera również wymaganą analizę prawną, techniczną i środowiskową.

 

Stosowana przez nas metoda wyliczeń dla operatu wodnoprawnego opiera się o dane z modelu PANDa (Polski Atlas Natężeń Deszczów), który urealnia dotychczas stosowane sposoby wyliczeń (w przeciwieństwie do często praktykowanych obliczeń w oparciu np. o wzór Błaszczyka, który jest przestarzałą już metodą obliczeniową, bazująca na danych z lat 30-tych ubiegłego stulecia).

 

Prawidłowe obliczenia są niezbędna dla wiarygodnego sporządzenia dokumentacji hydrologicznej, bowiem słabej jakości dane przyczynić się mogą do wydania błędnych decyzji administracyjnych, co w skali globalnej może mieć niekorzystne oddziaływanie i nieść za sobą negatywne skutki w procesie gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi.

 

 

Dlaczego watro zlecić nam tą usługę?

  • Posiadamy najbardziej wiarygodne dane do sporządzenia dokumentacji hydrologicznej – słabej jakości dane przyczynić się mogą do wydania błędnych decyzji administracyjnych i nieść za sobą negatywne skutki w procesie gospodarowania wodami opadowymi o roztopowymi (podtopienia, powodzie),
  • Gwarantujemy spełnienie wszelkich wymogów natury technicznej i prawnej związanych z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych.

 

 

Jesteś zainteresowany współpracą lub masz dodatkowe pytania?