Syntetyczne szeregi opadowe

Rozwój metod projektowych wiąże się nieodłącznie z ewolucją podejścia do danych opadowych w obliczeniach inżynierskich. Obecnie, przyjęcie a priori, stosowane do modelowania tylko i wyłącznie sztucznych scenariuszy opadowych tj. opadu modelowego Eulera (typ II) i opadu blokowego (o stałym natężeniu), staje się niewystarczające. Dlatego istnieje potrzeba uściślenia metodyki opracowania hietogramów wzorcowych przy uwzględnieniu aktualnych (rzeczywistych) danych pluwiograficznych.

 

Korzyści:

  • Jest to nowatorska metodyka wyznaczania wzorcowych hietogramów opadów atmosferycznych, opracowanych na podstawie rzeczywistych charakterystyk opadów, aby móc zastąpić stosowane dotychczas synetetyczne wzorce opadowe.
  • Opracowane wzorce mogą być wykorzystane w dalszej kolejności do kalibracji modeli hydrodynamicznych kanalizacji i wymiarowania zbiorników retencyjnych oraz w modelowaniu hydrologicznym.

 

Odbiorcy:

  • Miasta i Gminy
  • Wodociągi