Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego 5.4 „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”. Nabór trwać będzie w od 01.02.2019 r. do 17.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

 

 

Wśród wspieranych rodzajów przedsięwzięć są m.in.:

–  opracowanie miejskich planów i strategii dotyczących adaptacji do zmian klimatu,

– działania inwestycyjne w zakresie adaptacji do zmian klimatu, w tym: tzw. „zielono-niebieska” infrastruktura, likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych, systemy zagospodarowania wód opadowych i kanalizacja deszczowa,

– działania z zakresu zapobiegania powodzi i przeciwdziałania skutkom suszy, w tym na przykład: zwiększanie retencji w ekosystemach, budowa urządzeń wodnych, zaopatrzenie ludności w wodę do picia na obszarach zagrożonych suszą,

– działania dotyczące opracowania i wdrożenia systemów monitoringu zagrożeń i systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami,

 

Preferowaną formą wsparcia w ramach programu priorytetowego jest pożyczka na atrakcyjnych warunkach. Oferta skierowana jest przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów od nich zależnych.

 

W 2019 r. planowane są konferencje w siedzibie NFOŚiGW, na których przedstawione zostaną: idea i podstawy merytoryczne miejskich planów adaptacji do zmian klimatu  oraz przykłady dobrych praktyk w realizacji działań wynikających z tych dokumentów strategicznych. Dodatkowo w programie konferencji ujęta będzie tematyka Porozumienia Burmistrzów.

 

Więcej informacji na temat programu priorytetowego „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska” znaleźć można na stronie: www.nfosigw.gov.pl/adaptacja lub pisząc na adres: adaptacja@nfosigw.gov.pl

 

 

Powrót