Dlaczego gospodarowanie wodami opadowymi jest ważne?

 

Minimalizowanie skutków susz i powodzi występujących w miastach, możliwość stworzenia systemu łączącego szarą, zieloną i błękitną infrastrukturę, polepszenie bilansu wodnego poprzez okresową zdolność do zatrzymywania wód – retencję, oczyszczanie wód i minimalizacja przemieszczania się zanieczyszczeń, a także odciążenie systemu kanalizacyjnego miasta to szereg korzyści, które wynikają z odpowiedniego gospodarowania wodami opadowymi w miastach.

 

Zmiany klimatyczne, w tym ekstremalne zjawiska pogodowe i ciągła ekspansja obszarów miejskich sprawiają, że kluczowym stają się niezawodne systemy kanalizacyjne i wydajne oczyszczalnie ścieków dla miast i gmin. Opady deszczu stają się coraz częściej intensywne, rozbudowa miast wymaga podłączania nowych budynków do istniejących sieci rur, a nieprzepuszczalne powierzchnie, takie jak dachy, parkingi czy asfaltowe drogi prowadzą coraz większe ilości deszczu bezpośrednio do systemów kanalizacyjnych. W efekcie, dotychczasowe miejskie kanały ściekowe oraz oczyszczalnie ścieków często osiągają swój limit wydajności. Z tego powodu, nie zawsze jedynym wyjściem jest rozszerzanie istniejącej sieci o kilometry nowych rur. Zbiorniki retencyjne i rury kanalizacyjne Amiblu GRP pomagają tymczasowo zatrzymywać, i oczyszczać nadmierne ilości wód burzowych i ścieków. Można je tak zaprojektować i zainstalować, aby działały niezawodnie nawet w godzinach szczytu, a przy tym są łatwe w podłączaniu do istniejących sieci rurociągów, a także charakteryzują się wysokim efektem samooczyszczania. W ten sposób można skutecznie zapobiegać powodziom, a oczyszczalnie ścieków chronić przed przeciążeniem.

Rozwiązania zbiornikowe Amiblu GRP są instalowane pod ziemią w konfiguracjach jedno- lub wieloliniowych, a nawet wielopiętrowych, dostosowując się do możliwości zabudowy na danym terenie. W zależności od rodzaju systemu kanalizacyjnego (ogólnospławnego lub rozdzielczego), zwykle mają one komorę magazynową, system kontroli przepływu, przelew wody deszczowej i studnie rewizyjne.

W systemach ogólnospławnych możliwe są też inne rozwiązania Amiblu w postaci dodatkowych systemów zatrzymywania zanieczyszczeń stałych – produkt Amiscreen i komora CSO, które z dużym powodzeniem stosowane są aktualnie na rynkach zachodnich – mówi Adam Żeligowski, Amiblu Poland

Przykładową realizacją optymalnego zbiornika retencyjnego może być, wykonana już w 2014 roku, modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiornika retencyjnego GRP w technologii Hobas o pojemności 2410 m³ w Dąbrowie Górniczej. Miasto, dzięki dofinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej prowadzi szereg inwestycji na dużą skalę, w tym w zakresie szeroko rozumianej gospodarki wodno-ściekowej.

Zainstalowany zbiornik cały czas chroni miasto od powodzi, a został zbudowany z czterech 62-metrowych rzędów rur Amiblu GRP DN 3600, studni, a także łuków z rurami wlotowymi i wylotowymi.

Wykonana koncepcja modernizacji układu kanalizacji deszczowej przewidywała, że nadmiar wód, których nie jest w stanie przejąć istniejący kanał, miał być odprowadzany do zbiornika retencyjnego wód deszczowych, skąd wody miały być sukcesywnie odpompowywane. W projekcie uwzględniono również pompownię służącą do odprowadzania zgromadzonych w zbiorniku wód deszczowych. Zaprojektowano ją jako zintegrowaną z konstrukcją zbiornika, zlokalizowaną w studni o średnicy DN 2000 przegłębionej w stosunku do poziomu zbiornika. Pompy, pracują okresowo, w zależności od intensywności opadów. Czas opróżniania zbiornika wynosi 22 godziny, przy założeniu wydajności pompowni 30 l/s dla obliczeniowej ilości wód 2410 m³. Instalacja zbiornika trwała niecały miesiąc i zakończyła się przed końcem czerwca 2014.

Zbiornik retencyjny jest częścią systemu kanalizacji deszczowej, która również została poddana przebudowie. Nowe kanały wraz ze studniami wykonywane zostały z rur Amiblu GRP DN400-1400 PN1 SN10000. Rury, z uwagi na teren objęty wpływami eksploatacji górniczej, dostarczane były w odcinkach 3 m – tłumaczy Adam Żeligowski.

 

Powrót