Drugie czytanie projektu ustawy – Prawo wodne.

Drugie czytanie projektu ustawy – Prawo wodne odbyło się w dniach z 5/6 lipca 2017 roku.

Ponieważ w jego trakcie zgłoszono poprawki, przez przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych, projekt ponownie został skierowany do rozpatrzenia przez połączone Komisje: Finansów Publicznych Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ich posiedzenie zaplanowane zostało na 6 lipca o godz. 18:00.

Zgłoszone poprawki, obejmujące swym zakresem obszar działalności przedsiębiorstw wodociągowo- kanalizacyjnych dotyczyły między innymi:

  • możliwości oczyszczania ścieków bytowych lub ścieków komunalnych z aglomeracji w oczyszczalni ścieków przemysłowych,
  • obniżenia górnych jednostkowych stawek opłat za usługi wodne,
  • zwolnienia z opłat za usługi wodne z tytułu wprowadzanie do wód lub do ziemi – wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacji przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne lub inne podmioty realizujące zadania własne gminy w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków,
  • wprowadzenia wymogu stosowania przyrządów pomiarowych przez podmioty obowiązane, umożliwiających pomiar ilości pobranej wody oraz ilości ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi (od dnia 31 grudnia 2020 r- I propozycja poprawki), (w terminie 3 lat od wejścia w życie – II propozycja poprawki), aktualny projekt ustawy określa termin : ,,2 lat od wejścia w życie ustawy’’,
  • wyposażenia przez Wody Polskie  w przyrządy pomiarowe podmioty obowiązane do ponoszenia opłaty za usługi wodne do dnia 31 grudnia 2020 roku;  aktualny projekt ustawy określa termin: ,,do dnia 31 grudnia 2019 r’’

 

Adw. Paweł Sikorski – Ekspert IGWP

Więcej na stronie: http://www.igwp.org.pl/index.php/informacje/prawo/886-drugie-czytanie-projektu-ustawy-prawo-wodne

Powrót