Kalkulator kosztów eksploatacji

Wprowadzenie opłat za wody opadowe odprowadzane do cieków i rzek, ale także ostatnie podtopienia w miastach zwróciły uwagę na problem kosztów utrzymania infrastruktury odprowadzania i retencji wód opadowych. Powszechne deficyty w zakresie i jakości infrastruktury deszczowej, jak również niedofinansowanie jej utrzymania, konfrontowane są coraz częściej z oznakami zmieniającego się klimatu – suszami i deszczami nawalnymi.

 

Odpowiedzią na te potrzeby jest „Kalkulator kosztów utrzymania systemu odwodnienia i retencji wód opadowych”, albo inaczej „Kalkulator eksploatacji”, który właśnie powstał na znanej już projektantom, włodarzom miejskim i spółkom wodociągowo-kanalizacyjnym platformie www.WaterFolder.com . Celem narzędzia jest szybka, a równocześnie możliwie precyzyjna kalkulacja kosztów utrzymania systemów odwodnienia i retencji wód opadowych wraz z wyliczeniem stawki potencjalnych opłat za wody opadowe. Użycie narzędzia jest darmowe – wystarczy tylko zalogować się na www.WaterFolder.com!

 

To już dziesiąty kalkulator na tej platformie, ale pierwszy skierowany wprost do eksploatatorów systemów odprowadzania deszczówki.

 

Idea jaka przyświeca twórcom narzędzia, to przede wszystkim ułatwienie procesu zmiany w systemach zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. Przeprowadzone kalkulacje mają pomóc instytucjom odpowiedzialnym za infrastrukturę w analizie wzmocnienia istniejących systemów, zarówno pod względem technicznym jak i finansowym. Autorzy kalkulatora, pracujących w trzech firmach Veolia, DSConsulting i RetencjaPL są rynkowymi praktykami dysponującymi kompleksową wiedzą, doświadczeniem i danymi w zakresie kształtowania, użytkowania i finansowania infrastruktury deszczowej.

 

Zasada działania narzędzia

Dla wykonania kalkulacji niezbędne jest wprowadzenie głównych parametrów dotyczących składników infrastruktury. Udostępniona w narzędziu lista obejmuje systemy zamknięte, systemy otwarte i przepompownie: np. długości sieci, liczba separatorów. Dodatkowo, niezbędne jest wprowadzenie wybranych pozycji kosztowych dotyczących całości systemu (np. podatki i opłaty, amortyzacja majątku) oraz powierzchni podłączonej do systemu.

 

Dla każdego wskazanego składnika infrastruktury użytkownik deklaruje wymagany standard utrzymania – od zadowalającego, do bardzo dobrego. Standardy różnią się częstotliwością wykonywanych działań utrzymaniowych i ich kosztochłonnością.

 

Na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, kalkulator na bazie rzeczywistych, rynkowych kosztów jednostkowych wylicza roczny koszt utrzymania systemu.

 

Kalkulator generuje również hipotetyczną wartość opłaty za zagospodarowanie wód deszczowych i roztopowych, przy założeniu wskazanego przez użytkownika poziomu ściągalności opłaty, oraz przy założeniu że wszystkie koszty utrzymania powinny być odzwierciedlone w stawce opłaty. Model (poprzez wybór użytkownika) uwzględnia dwa typy opłaty – na m2 powierzchni lub za m3 zagospodarowanych wód. Warto zauważyć, że już blisko 80 miast wprowadziło opłaty za wody opadowe.

 

Dane źródłowe i wyniki wykazywane są w wartościach netto. Obliczenia przygotowane są na okres do 10 lat i uwzględniają zmiany inflacyjne kosztów jednostkowych, jak również deklarowany przez użytkownika średnioroczny przyrost powierzchni utwardzonej.

 

Wyniki analiz

Wyniki kalkulatora mogą posłużyć m.in:

  • porównaniu kosztów utrzymania systemu ze standardami rynkowymi,
  • analizom związanym z planowaniem nowej infrastruktury,
  • wyliczeniu wartości zamówienia w postepowaniach na utrzymanie systemów,
  • jako wsparcie zmian organizacyjnych polegających na zmianie podmiotu realizującego zadania w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, w tym w trybie in-house,
  • wstępnemu oszacowaniu wprowadzenia opłat „deszczówkowych”.

 

Narzędzie w sposób niezwykle prosty umożliwia wykonanie pracochłonnych kalkulacji, które następnie mogą być modyfikowane, a wyniki kolejnych iteracji porównywane ze sobą i analizowane. Autorzy zachęcają też do bezpośredniego kontaktu, deklarując chęć doskonalenia narzędzia w przyszłości.

 

Zapraszamy do sprawdzenia swojego systemu i przeanalizowania warunków jego utrzymania.

www.WaterFolder.com

 

Powrót