Kompleksowe usługi doradcze związane z projektami inwestycyjnymi z zakresu gospodarowania wodami opadowymi

Możliwość uzyskania dofinansowania UE

W związku z ogłoszeniem konkursu nr POIS.02.01.00-IW-02-00-502/17 w ramach działania 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji związanych z systemami gospodarowania wodami odpadowymi na terenach miejskich. W ramach ogłoszonego konkursu dofinansowanie zostaną projekty dotyczące m.in.:

  • budowy, rozbudowy lub remontu sieci kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej, która przyczynia się do odprowadzania, zatrzymania, retencjonowania, wykorzystania wód opadowych i/lub oczyszczania (w razie potrzeby) wód opadowych,
  • budowy, rozbudowy lub remontu zbiorników wód opadowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
  • likwidacji zasklepienia lub uszczelnienia gruntu poprzez stosowanie wzmocnień przepuszczalnych dla wody.

 

W ramach analizowanego konkursu na dofinansowanie projektów przeznaczona zostanie kwota 300 mln zł.

Ostateczny termin składania wniosków ubiegających się o dofinansowanie wyznaczono na 15.03.2017 r.

 

Nasze doświadczenia i referencje

W pierwszym naborze w ramach działania 2.1. największym projektem rekomendowanym do wsparcia jest „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy”, którego wnioskodawcą jest Spółka MWiK w Bydgoszczy. Projekt ubiega się o dofinansowanie na poziomie ok. 130 mln zł (ponad 66% alokacji). Dokumentację aplikacyjną niniejszej inwestycji przygotowała firma DS Consulting.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do zapoznania się ze wspólną ofertą DS Consulting oraz spółki RETENCJAPL dla pozyskania finansowania ze środków POIiŚ.

 

Co oferujemy?

Oferujemy Państwu kompleksowe doradztwo prawne, ekonomiczno-finansowe i branżowe oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej inwestycji związanych z systemami gospodarowania wodami odpadowymi na terenach miejskich. Obejmuje to zagadnienia:

  • analiz ekonomiczno-finansowych,
  • analiz prawno-instytucjonalnych,
  • modelowania hydrodynamicznego systemów odwodnienia oraz
  • inne niezbędne analizy.

 

Wynikiem naszych prac jest kompleksowa dokumentacja aplikacyjna do POIiŚ w tym studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie.

 

Zachęcamy do zapoznania się z całą ofertą dostępną TUTAJ

Powrót