Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w Kłobucku

RetencjaPL wygrała przetarg na realizację usług w ramach zadania: „Opracowanie koncepcji odprowadzenia oraz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z ulic Sołectwa Niwa Skrzeszów w Kłobucku”. Zakres projektu obejmuje:

 

  • analizę hydrologiczną i hydrogeologiczną terenu pod kątem oceny zdolności chłonnej gruntów i formowania spływów powierzchniowych, określenie kierunku spływu wód deszczowych;
  • analizę istniejącego systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych wraz z określeniem odbiorników wód opadowych i oceną możliwości przejęcia spływu powierzchniowego;
  • przedstawienie propozycji rozwiązań wariantowych polegających na odprowadzeniu wód opadowych powierzchniowo lub poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej;
  • analiza możliwości retencjonowania wód opadowych na terenie zlewni;
  • opracowanie wytycznych dotyczących modernizacji istniejących urządzeń i budowy nowych systemów kanalizacyjnych, ustalenia odbiorników ścieków opadowych i lokalizacji wylotów kolektorów zbiorczych;
  • określenie metody podczyszczania wód opadowych przed odprowadzeniem do odbiornika;
  • określenie wskaźnikowe kosztów całego zamierzenia inwestycyjnego.
Powrót