Relacja z tegorocznej konferencji „Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne”

Miesiąc temu odbyła się XI Konferencja „Wody opadowe- aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne”.

Przedstawiamy Państwu krótką relację z tego wydarzenia.

Celem minionej konferencji było przybliżenie m.in. kwestii racjonalnego planowania rozwoju systemów kanalizacji deszczowej, co w najbliższych latach będzie wymagało uwzględnienia wzrostu udziału retencji, szczególnie na obszarach zurbanizowanych. Prof. Maciej Mrowiec z Politechniki Częstochowskiej wyjaśniał, że uporządkowanie gospodarki wodami deszczowymi na terenie miasta to złożony proces, jest on o tyle skomplikowany, iż kanalizacja rozdzielcza i ogólnospławna często podlegają różnym podmiotom. – Przyczyną obecnych problemów eksploatacyjnych nadal pozostaje brak wystarczającej dbałości o kanalizację deszczową, co wpływa na awaryjność sieci. Nie doczekaliśmy się jednoznacznych uregulowań prawnych, dotyczących możliwości pobierania opłat za wody opadowe, a miasta same decydują w tej kwestii – tłumaczył profesor. 

Podczas pierwszego dnia spotkania poruszano głównie zagadnienia prawno-finansowe, związane z gospodarowaniem wodami opadowymi. Jedną z poruszanych kwestii była planowana przez Ministerstwo Środowiska nowelizacja ustawy Prawo wodne, której założenia przybliżył Pan Piotr Czarnocki – przedstawiciel Ministerstwa Środowiska. Prelegent podkreślił, że zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych, powinno być rozpatrywane nie tylko w kontekście ich zanieczyszczenia i zaliczenia do ścieków (tak jak dzieje się obecnie), ale również w odniesieniu do ryzyka powodzi i przeciwdziałania suszy. Ten aspekt zdecydował o ujęciu projektów, takich jak „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich”, w działaniu 2.1. POIiŚ 2014-2020 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”. – Wody opadowe stają się bowiem przyczynami powodzi w miastach, a jednocześnie ich retencja jest niezbędna ze względu na częstsze okresy suszy – wyjaśniał.

Dodatkowo Pan Piotr Czarnocki podkreślił, iż obecnie konieczne jest podjęcie działań legislacyjnych, zmierzających nie tylko do uregulowania kwestii opłat za wody opadowe, ale również do wyeliminowania sprzeczności w przepisach dotyczących tej kategorii wód. Jednym z głównych problemów obowiązującego prawodawstwa jest sztuczny podział na wody opadowe będące ściekami i pozostałe, co prowadzi do objęcia obowiązkiem zagospodarowania przez gminy tylko tych pierwszych.

W projektowanej ustawie błędy te mają zostać naprawione. Zgodnie z jej założeniami, wody opadowe nie mają być już ściekami, a wprowadzanie ich do wód i do ziemi będzie usługą wodną, traktowaną jako korzystanie z wód, za co zostanie naliczona odpowiednia opłata. Ponadto planowane jest ustanowienie opłaty za utratę naturalnej retencji. – Ma być ona zachętą do takiego kształtowania przestrzeni i zabudowy, aby na danym terenie było jak najwięcej powierzchni służących retencjonowaniu wód opadowych lub roztopowych – wyjaśniał Piotr Czarnocki.

Na konferencji obecny był również przedstawiciel samorządu-  Ryszard Grychtoł, który ze swojego punktu widzenia omówił problematykę uporządkowania gospodarki wodami opadowymi na terenie miast i gmin. Ryszard Grychtoł, sekretarz w Urzędzie Miasta w Rumi, stwierdził, iż nałożone na samorządy obowiązki i brak środków na ich realizację oraz nawarstwianie się nierozwiązanych problemów z okresu PRL-u, a także z pierwszych lat działalności samorządu, uniemożliwiają prowadzenie racjonalnej gospodarki wodami. – Samorząd skupia się na doraźnym eliminowaniu trudności, odkładając wdrażanie kompleksowych rozwiązań na bliżej nieokreśloną przyszłość. Być może nowe Prawo wodne poprawi tę sytuację. Tak czy inaczej, przed nami jeszcze wiele dziesięcioleci wytężonej pracy – skwitował R. Grychtoł.

Podczas drugiego dnia konferencji poruszono m.in. kwestie pozyskiwania danych o funkcjonowaniu istniejących systemów (monitoring), informacji o zagospodarowaniu terenu, danych hydrologicznych i hydraulicznych oraz oceny stanu technicznego infrastruktury. – Konieczność zmian w podejściu do projektowania systemów odwodnienia wynika m.in. z prognozowanych zmian klimatycznych, które mają skutkować zwiększeniem częstotliwości występowania zdarzeń opadowych o charakterze ekstremalnym – wyjaśniał prof. Maciej Mrowiec z Politechniki Częstochowskiej.

Podczas konferencji poruszano również aspekty wykorzystania wód opadowych i stosowania małej retencji na terenach zurbanizowanych. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, postrzeganie roli, jaką odgrywają systemy gospodarowania wodą w mieście, bardzo się zmieniło. Obecnie coraz większą uwagę zwraca się na ochronę jakości odbiornika, względy sanitarne, społeczne i ekonomiczne.

Więcej na stronie: http://www.abrys.pl/firma/galeria/pojedyncza-galeria/news/xi-konferencja-recykling-zuzytego-sprzetu-elektrycznego-i-elektronicznego-kopiuj-1/

Powrót