Retencjapl na World Water Congress w Kopenhadze

Profesor Paweł Licznar został zaproszony do bycia panelistą podczas World Water Congress w Kopenhadze, by zaprezentować osiągnięcia i działania  Retencjapl w obszarze wód opadowych w Polsce.

Prof. Paweł Licznar przedstawił prezentacje pt: WaterFolder Connect – digital introduction of Nature-based Solutions for stormwater management

 

Konwersja ze starego podejścia projektowania systemów odwodnienia opartego o zasadę „collect and drain” do nowoczesnych systemów odwodnienia bazujących na retencji i rozsączaniu wód opadowych oraz wprowadzanie Nature-based Solutions jest długotrwałym i skomplikowanym procesem. Przykład Polski dowodzi, że samo wprowadzenie nowego Prawa Wodnego zmieniającego klasyfikację spływów deszczowych ze ścieków deszczowych na wody deszczowe nie jest wystarczające. Nie jest też wystarczające samo zapewnienie strumienia dofinasowania na inwestycje polegające na adaptacji systemów odwodnienia do zmian klimatu. Nie mniej istotne jest zapewnienie dostępu do wiarygodnych danych opadowych, zwłaszcza informacji o maksymalnych natężeniach deszczów. Potrzebna jest także szeroka edukacja w zakresie metod projektowania nowych rozwiązań opartych o retencję i infiltrację wód opadowych oraz wprowadzania Nature-based Solutions. Przykład działania startupu RetencjaPL w Polsce dowodzi, że trudny proces konwersji może być efektowanie przyśpieszony i ułatwiony dzięki zastosowaniu narzędzi cyfrowych w postaci: Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa) oraz platformy projektowania WaterFolder (waterfolder.com). O efektywności tego działania dowodzi liczba kąt użytkowników platformy, która w ciągu dwóch lat przekroczyła 5500 użytkowników. Równolegle edukacja w obszarze Nature-based Solutions jest od sześciu lat prowadzona w ramach cyklu konferencji Stormwater Poland (storwamterpoland.com) oraz organizowanych po raz pierwszy warsztatów dla projektantów, użytkowników platformy WaterFolder (day.waterfolder.com). Nie jest to jednak koniec procesu konwersji, który musi być kontynuowany. W prezentacji zostały przedstawione wstępne wyniki i cele realizowanego since 2021, project POIR.01.01.01-00-0119 / 21: WaterFolder Connect – an integrated platform for designing and modeling drainage systems, co-financed by the Polish National Center for Research and Development.

 

Czujemy się wyróżnieni tym zaproszeniem i cieszymy się, że mamy się czym pochwalić.

 

Powrót