Śląskie dofinansuje transport miejski i projekty wod-kan

193 mln zł na projekty związane z gospodarką wodno-ściekową i 200 mln zł na transport miejski przeznaczy dla swoich samorządów województwo śląskie. Trwają nabory we wszystkich subregionach.

W woj. śląskim lokalne samorządy wdrażają tzw. Zintegrowane i Regionalne Inwestycje Terytorialne (ZIT/ RIT) rozdzielając ok. 32 proc. środków tamtejszego RPO na lata 2014-2020 (RPO WSL), co stanowi 1,1 mld euro. ZIT wdraża tzw. subregion centralny. Pozostałe subregiony – funkcjonalnie ze sobą powiązane – korzystają z narzędzia o nazwie Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT). Podstawą wdrażania ZIT i RIT są przygotowywane w subregionach strategie. Diagnozują one problemy gospodarcze, środowiskowe, klimatyczne, demograficzne i społeczne, które mają wpływ na dane obszary. Zawierają też sposoby rozwiązywania tych problemów m.in. w postaci propozycji rodzajów projektów do realizacji.

pavement-1312539_1920

Fundusze na kanalizację deszczową i oczyszczalnie ścieków

Pierwsze nabory w ramach ZIT/RIT zostały ogłoszone w ub. roku. Nabór w poddziałaniu 5.1.1 (gospodarka wodno-ściekowa) będzie otwarty do końca października br. Wnioski mogą dotyczyć budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz kanalizacji deszczowej, oczyszczalni ścieków komunalnych, systemów zaopatrzenia w wodę, a także budowy instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych. To jeden z czterech ogłoszonych obecnie naborów wniosków dla ZIT – obok dotyczących gospodarki odpadami, ochrony różnorodności biologicznej oraz promocji samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych.

O dofinansowanie inwestycji mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty, w których większość udziałów lub akcji mają samorządy lub ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.

W obszarze gospodarki ściekowej możliwe będzie wsparcie dla przedsięwzięć realizowanych na obszarze aglomeracji w rozumieniu ustawy Prawo wodne – o wielkości 2-10 tys. RLM, zlokalizowane w aglomeracjach ujętych w AKPOŚK 2015 i Master Planie dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG, a także w tych aglomeracjach, które zostaną zgłoszone do V Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Kwoty przeznaczone na dofinansowanie projektów wod-kan wynoszą w subregionach: zachodnim 18,9 mln zł, północnym 72,6 mln zł, południowym 19,8 mln zł, a centralnym – 81,4 mln zł. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na luty 2017 r.

 

Więcej na stronie: http://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Slaskie-dofinansuje-transport-miejski-i-projekty-wod-kan-2463.html

Powrót