Systemy retencyjne w technologii Weholite Uponor Infra

Intensywne opady w ostatnich latach potwierdziły, że sieci kanalizacyjne nie są przystosowane do przyjęcia deszczów nawalnych. Powszechne stały się podtopienia, w efekcie których zalane są drogi, piwnice, garaże. Stosunkowo częste stały się też powodzie. Według prognoz zjawiska te będą się nasilać, a jednocześnie staną się mniej przewidywalne. Rozwiązaniem problemu może być system retencji deszczowej produkowany przez firmę Uponor Infra.

 

 

System retencji deszczowej Uponor Infra może zapobiegać lub przynajmniej znacząco zmniejszać ryzyko lokalnych powodzi i podtopień. Można również postawić tezę, że powszechne zastosowanie takiego systemu mogłoby istotnie ograniczyć skutki większych powodzi, nawet o skali regionalnej.

 

Technologia Weholite

 

Sztandarowym produktem Uponor Infra jest Weholite, nowoczesny system wielkośrednicowych rur, zbiorników oraz kształtek wykonany z polietylenu PEHD. Kluczową cechą produktów Weholite jest podwójna strukturalna ściana rur zapewniająca wysoką stabilność i bezpieczeństwo konstrukcji. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego surowca i zaawansowanej technologii otrzymano produkt o lekkiej strukturze i wyjątkowej odporności na obciążenia.  Weholite stanowi optymalne rozwiązanie dla większości inwestycji związanych z kanalizacją grawitacyjną. Dzięki niewielkiemu ciężarowi jest to system łatwy i szybki w montażu, a jego elementy mogą być produkowane w znacznie dłuższych odcinkach niż w przypadku wykonanych z tradycyjnych materiałów. Charakteryzuje się elastycznością i doskonałym dopasowaniem do istniejących warunków gruntowo-wodnych. Rury systemu Weholite mogą być stosowane na terenach szkód górniczych do IV kategorii włącznie. Weholite nie poddaje się korozji i wykazuje wysoką odporność na działanie soli i innych związków chemicznych znajdujących się w glebie, wodzie morskiej czy w transportowanym medium.  Wszystkie te właściwości sprawiają, że jest to produkt uniwersalny o wielu możliwościach zastosowania.

 

 

 

 

 

Retencja zbiornikowa

 

W technologii Weholite wykonuje się zbiorniki o średnicach od 1000 mm do 3000mm i o praktycznie dowolnej pojemności do magazynowania wód deszczowych, dodatkowo również ścieków bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych, przemysłowych a także wody pitnej i ppoż. Zbiorniki oferowane są w sztywnościach obwodowych dostosowanych do warunków gruntowo-wodnych oraz specyfiki projektu i istniejącego terenu. Elementami wyróżniającymi zbiorniki Uponor Infra spośród innych dostępnych na rynku jest podwójna ścianka korpusu, unikatowa, strukturalna konstrukcja zakończeń oraz możliwość wykonania według indywidualnego projektu. Technologia ta zapewnia ogromną elastyczność form, kształtów i pojemności, z jednoczesnym zachowaniem bardzo wysokiego stopnia bezpieczeństwa zarówno na etapie montażu jak i w późniejszej, wieloletniej eksploatacji.

Typowy zbiornik jest jedno-bryłowy, ale istnieje możliwość łączenia zbiorników w baterie o dowolnej pojemności. Zbiorniki dostarczane typowym transportem kołowym jako element pojedynczy, monolityczny oferowane są w zakresie od 2m3 do 90m3. Większe pojemności realizowane są według indywidualnych ustaleń i dostarczane transportem specjalnym.

Zbiorniki wielkopojemnościowe transportowane są w segmentach a następnie łączone na budowie metodą spawania ekstruzyjnego. Takie rozwiązanie oferuje możliwość uzyskania pojemności nawet kilku tysięcy metrów sześciennych przy optymalnym wykorzystaniu dostępnego terenu. Dzięki zastosowaniu spawania ekstruzyjnego uzyskuje się jednorodne, monolityczne konstrukcje, zapewniające całkowitą szczelność i niezawodność, pozbawione wad charakterystycznych dla konstrukcji łączonych przy pomocy złączy mechanicznych, takich jak odkształcenia kielichów, rozpinające się kształtki wadliwe lub kłopotliwe w montażu uszczelki. Połączenia spawane wykonywane są przez profesjonalną i doświadczoną Grupę Serwisową Uponor Infra lub przeszkolonych w technologii spawania pracowników.

Przykładową inwestycją, w której wykorzystano zbiorniki retencyjne była modernizacja sieci odwodnieniowej drogi ekspresowej S-3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól. W ramach zadania firma dostarczyła trzy zestawy zbiorników o łącznej pojemności 5037 m3. Prace montażowe zbiorników odbywały się w bardzo szybkim tempie. Dodatkowo przeprowadzono na zlecenie wykonawcy próby szczelności za pomocą wtłaczanego powietrza.  Wyzwaniem podczas instalacji  były trudne warunki terenowe, tj. wysoki poziom wód gruntowych.

 

Retencja rurowa

 

Istotą retencji rurowej jest zastosowanie rur wielkośrednicowych (do DN3000 mm) do retencjonowania głównie wód deszczowych. Elementami uzupełniającymi układ retencyjny oprócz rur wielośrednicowych są kształtki (łuki segmentowe, trójniki, przyłącza), kominy i wszelkie nietypowe elementy np. regulatory przepływu. Kształtki najczęściej stosowane w retencji rurowej to łuki o różnych kątach gięcia dostosowanych do trasy układu.

Kominy pośrednie i końcowe o budowie centrycznej lub ekscentrycznej umożliwiają rewizję i eksploatację lub w razie potrzeby montaż urządzeń kontrolno-pomiarowych. Dostarczane są w formie monolitycznej, co zapewnia szybki i sprawny montaż jednocześnie eliminując ewentualne nieszczelności. Dla zachowania stałego przepływu i samooczyszczania układu retencyjnego istnieje możliwość wyposażenia w wewnętrzne kinety zbiorcze.

To unikatowe rozwiązanie pozwala na stworzenie systemu retencyjnego o bardzo dużych średnicach kanału i małych gabarytowo elementach rewizyjnych z jednoczesnym zachowaniem pełnej funkcjonalności i optymalnym wykorzystaniem terenu. Oznacza to ogromne oszczędności czasu i kosztów instalacji, w porównaniu na przykład do systemu wykorzystującego studzienki lub komory betonowe.

Szczególnym przypadkiem retencji rurowej jest retencyjny kanał ściekowy – innowacyjny system opracowany przez naukowców z Politechniki Rzeszowskiej we współpracy z inżynierami Uponor Infra. Retencyjny kanał ściekowy służy do chwilowego gromadzenia nadmiaru ścieków deszczowych, a jego zaletą jest możliwość efektywnego wykorzystania całej przestrzeni retencyjnej kanału. Obserwacje przepływu ścieków dowodzą, że nawet podczas ekstremalnych opadów kanały ściekowe nie są całkowicie wypełnione i że istnieje pewien zapas przepustowości hydraulicznej. Urządzenie wykorzystuje tą przepustowość do retencjonowania ścieków deszczowych. Retencjonowanie odbywa się zwykle w wybudowanych kanałach o powiększonej kubaturze wewnętrznej przeznaczonej do okresowego magazynowania ścieków. Wyjątkowość tego rozwiązania polega na tym, że  przestrzeń wewnętrzna kanału podzielona jest na komory poprzez przegrody, które umieszcza się nad dnem kanału, tworząc w ten sposób otwory przepływowe.

 

 

Przykładem zastosowania retencji rurowej może być np. inwestycja na Osiedlu Budziwój w Rzeszowie, gdzie wybudowano 26-kilometrową kanalizację deszczową. Retencyjny kanał ściekowy wykonano na kilkunastu odcinkach wykorzystując rury Weholite DN2200 i DN3000mm. W celu efektywnego regulowania przepływu, w kanale zaprojektowano system przegród piętrzących o określonych charakterystykach hydraulicznych. Kanalizacja deszczowa została ułożona na fragmencie terasy zalewowej rzeki Wisłok na obszarze o powierzchni 632 ha. Teren ten był regularnie podtapiany w wyniku postępującej zabudowy, której efektem było powstawanie powierzchni nieprzepuszczalnych, ograniczających i uniemożliwiających naturalną retencję wody.

 

Proste zagospodarowanie wód deszczowych

 

Systemy retencyjne w technologii Uponor Infra stanowią proste rozwiązanie zagospodarowania nadmiaru wód deszczowych. Taki układ zapewnia znaczne zmniejszenie jednostkowego natężenia przepływu przy optymalnym wykorzystaniu terenu i istniejącej sieci kanalizacyjnej. Zaletą rozwiązania jest możliwość projektowania układu w dowolnym kształcie i dostosowanym do potrzeb klienta. Tymczasowe retencjonowanie nadmiaru wód deszczowych pozwoli uniknąć ewentualnych podtopień, powodzi. Sterowanie natężeniem przepływu wód deszczowych za pomocą sytemu retencyjnego Uponor Infra pozwala w racjonalny sposób wykorzystać przepustowość hydrauliczną istniejących kanałów. Taka regulacja ma ogromne znaczenie w przypadku znacznego wzrostu utwardzonych powierzchni szczelnych (parkingów, placów przeładunkowych, dróg dojazdowych, itd.) i zintensyfikowania coraz częściej pojawiającego się zjawiska deszczy nawalnych.

 

 

Powrót