Dr inż.

Agnieszka Brzezińska

Poprzedni Następny

Absolwentka Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz Podyplomowych Studiów Pedagogicznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Stopień doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska otrzymała w 2006 roku na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej na podstawie rozprawy pt.: „Analiza możliwości przyjmowana ścieków opadowych w biologicznych oczyszczalniach miejskich na przykładzie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej aglomeracji Miejskiej”, która została nagrodzona w 2007 roku przez Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepszą rozprawę doktorską. Od roku 2006 jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Łódzkiej. Obszar zainteresowań naukowych dotyczy zarówno funkcjonowania systemów kanalizacyjnych z uwzględnieniem ich modelowania, zagospodarowania wód opadowych jak i ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem wynikającym z odprowadzania ścieków opadowych z obszarów zurbanizowanych (ze szczególnym uwzględnieniem emisji zanieczyszczeń z przelewów burzowych). Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich i inżynierskich. Autorka i współautorka artykułów w indeksowanych czasopismach polskich oraz zagranicznych. Wyniki swoich badań prezentowała na konferencjach polskich oraz zagranicznych (Int. Conference on Urban Drainage). Główny wykonawca w dwóch grantach badawczych NCN oraz w projekcie operacyjnym Innowacyjna Gospodarka – w temacie „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z terenów zurbanizowanych do środowiska”.

 

Członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.

 

Powrót