Dr hab. inż.

Ewa Burszta-Adamiak

Poprzedni Następny

Absolwentka Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu). Tytuł doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska otrzymała w 2005 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Obroniona praca doktorska nt. Badania nad zastosowaniem geowłóknin do przeciwdziałania kolmatacji w procesie infiltracji uzyskała wyróżnienie.

 

Prowadzi badania nad infiltracją wód deszczowych do gruntu, składem wód opadowych powstających na obszarach miejskich oraz rozwojem wiedzy z zakresu urządzeń do zwiększania retencji wodnej na obszarach zurbanizowanych, głównie dachów zielonych. Zainteresowania naukowe skupiają się także wokół problematyki finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi w miastach, w tym opłatami za wody opadowe i roztopowe, obowiązującymi w warunkach krajowych i zagranicą. Autorka lub współautorka ponad 80 prac naukowych, promotor kilkudziesięciu prac magisterskich i inżynierskich.

 

Członek International Water Association (IWA), Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM) oraz Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” (PSDZ), którego w latach 2009-2011 była prezesem. Organizatorka i uczestniczka wielu szkoleń oraz konferencji z zakresu hydrologii miejskiej, zagospodarowania wód opadowych oraz wykonawstwa i funkcjonowania dachów zielonych w przestrzeniach miejskich.

Powrót