Model natężeń deszczów miarodajnych dla potrzeb hydrologii miejskiej w Słupsku

Cel projektu

Celem opracowania było sporządzenie lokalnego modelu opadowego dla miasta Słupska, a w jego ramach mieściło się:

  • Wyznaczenie wartości empirycznych natężeń deszczów miarodajnych dla prawdopodobieństwa przewyższenie p=20% dla miasta Słupska na podstawie aktualnych danych opadowych z najbliższej stacji meteorologicznej Ustka, dysponującej wieloletnimi
    i ciągłymi szeregami obserwacyjnymi opadów o wysokiej rozdzielczości czasowej rzędu pojedynczych minut (dane opadowe z 30-lecia 1986-2015).
  • Opracowanie modelu fizykalnego natężeń deszczów miarodajnych (krzywej IDF) dla p=20% na podstawie wartości empirycznych z punktu 1.
  • Dodatkowe wyznaczenie empirycznej wartości natężenia opadu o p=10% dla czasu trwania równego 180 minut dla stacji w Ustce.
  • Porównanie wyznaczonych wartości z dotychczas stosowanymi historycznymi formułami natężeń deszczów miarodajnych.
  • Sporządzenie sprawozdania końcowego z obliczeń wraz z odniesieniem się co do potencjalnej możliwości i zasadności wyznaczania natężeń deszczów miarodajnych
    o skrajnie niskich prawdopodobieństwach p mniejszych bądź równych od 1%.

 

Opis projektu

Opracowywany model opadowy dla Słupska miał być podstawą do zasilania tworzonych modeli hydrologicznych i hydrodynamicznych systemu odwodnienia miasta, złożonych z krytych układów kanałów deszczowych oraz uzupełniających ich układów koryt otwartych, często pełniących rolę odbiornika spływów wód opadowych.

 

Zastosowane rozwiązania

Model opadowy dla dowolnego miasta powinien bazować na wieloletnich, tzn. co najmniej około 20-30 – letnich lokalnych szeregach opadowych. Niestety dla miasta Słupsk brak jest takich danych opadowych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w ostatnim 30-leciu nie prowadził systematycznych rejestracji opadów na terenie miasta Słupsk w wysokiej rozdzielczości czasowej.

Z uwagi na ograniczenia finansowe IMGW, na stacji opadowej w Słupsku prowadzone były jedynie pomiary opadów tylko w wybranych latach lub też jedynie ze zgrubną rozdzielczością dobową, co jest niewystarczającym dla potrzeb niniejszego opracowania.

Mając to na uwadze, oparto się na danych opadowych, o wysokiej rozdzielczości czasowej, pochodzących z najbliższej stacji meteorologicznej IMGW w Ustce.

 

 

Więcej informacji o modelu PANDa na: https://atlaspanda.pl/odbiorcy/miasta-i-gminy/ 

Powrót