Model prognozowanych opadów deszczu do 2050 roku w Rumi

Cel projektu

Celem opracowania było wykonanie modelu prognozowanych opadów deszczu (natężeń deszczów miarodajnych) do 2050 roku dla miasta Rumia, przy przyjęciu co najmniej jednego scenariusza zmian klimatu, a w tym zakładającego średni poziom zmian klimatu, np. A1B, zgodnie z 4 Raportem IPCC lub RCP4,5, zgodnie z 5 Raportem IPCC.

 

Opis projektu

Szczegółowy zakres opracowania obejmował:

  • Odczyt zmian w rocznych maksymalnych natężeniach opadów dla Rumi dla wybranego scenariusza zmian klimatu (zgodnie z A1B lub RCP4,5);
  • Dokonanie przeskalowania, zwiększonych w efekcie zmian klimatu według wybranego scenariusza, rocznych maksymalnych natężeń opadów na przyrosty natężeń opadów maksymalnych dla krótszych czasów trwania, wynoszących odpowiednio: 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 360, 720, 1080 min., dla wymaganych w europejskiej normie kanalizacyjnej PN-EN-752 prawdopodobieństw występowania opadów p równych 10%, 20%, 50% i 100% oraz dla dodatkowych prawdopodobieństw p równych 5%, 3% i 2%;
  • Zestawienie prognozowanych do 2050 r. wysokości i natężeń opadów według opracowanego modelu dla czasów trwania równych 5, 10 ,15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 360, 720, 1080 i 1440 min. i prawdopodobieństw p=2%, 3%, 5%, 10%, 20%, 50% i 100%;
  • Sporządzenie modelu opadowego do 2050 r. w postaci zestawu formuł obliczeniowych, pozwalających na obliczanie wartości natężeń opadów miarodajnych na podstawie ich czasów trwania i prawdopodobieństw;
  • Porównanie wysokości natężeń opadów według modelu do 2050 r. z wartościami natężeń opadów miarodajnych według aktualnego modelu natężeń deszczów miarodajnych;
  • Zamieszczenie przykładu opracowania opadu modelowego Eulera typ II na podstawie sporządzonego modelu prognozowanych natężeń deszczów miarodajnych do 2050 r.

 

Zastosowane rozwiązania

Materiałem analitycznym użytym w opracowaniu był m.in. odczyt zmian w rocznych ekstremach opadów dobowych dla Rumi według scenariusza zmian klimatu, zakładającego średni poziom zmian klimatu RCP 4,5 zgodnie z V Raportem IPCC.

 

Powrót