GIShub

OPROGRAMOWANIE SŁUŻĄCE DO ZARZĄDZANIA SIECIĄ

Platforma GIShub to zaawansowany system przeznaczony głównie do gromadzenia danych, dotyczących infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. W obecnej wersji został podzielony na dwa obszary funkcjonalne – Eksploatacji oraz Opłat. 

Moduł eksploatacji pozwala na przejrzyste i uporządkowane inwentaryzowanie, prezentowanie oraz przetwarzanie danych o obiektach wod-kan (sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej), zarówno w formie parametrycznej, plików z dokumentacją (np. zdjęciową), jak i geoprzestrzennej. Struktura wykorzystywanych w GIShub-ie danych, kategorii obiektów, ich atrybutów, oraz czynności serwisowych jest w pełni konfigurowalna przez operatorów systemu, co pozwala na praktycznie pełne dostosowanie do własnych potrzeb. System ewidencjonuje wszystkie zmiany oraz zgłoszone zdarzenia, które dzieją się na obiektach. Pozwala na planowanie prac ekip serwisowych w terenie, zarówno krótko jak i długofalowo. Aby móc jeszcze skuteczniej realizować prace serwisowe aplikacja webowa została dodatkowo wzbogacona o wersję mobilną, dostępną dla urządzeń z systemem Android.
Aplikacja mobilna daje możliwość sprawnego odbioru zleconych zadań przez ekipy terenowe oraz pełnej dokumentacji opisowej i zdjęciowej przeprowadzonych prac. Została zaimplementowana w taki sposób, aby móc działać również w obszarach o ograniczonym zasięgu sieci komórkowych. Całość modułu eksploatacji pozwala na generowanie raportów bądź zadań dla danych obiektów infrastruktury.

 

Moduł opłat przeznaczony jest do automatyzacji procesu naliczania opłat za wody opadowe, w tym opłaty za utraconą retencję, opłaty eksploatacyjne dla mieszkańców bądź też opłaty odprowadzane do Wód Polskich. Aby móc skutecznie rozliczyć należności w systemie GIShub wykorzystywane są zarówno dane parametryczne dotyczące działek, nieruchomości czy zlewni, jak i ich uzupełnienie w postaci danych geoprzestrzennych, np. w zakresie podziału administracyjnego czy też uszczelnienia terenu. Platforma w zakresie opłat pozwala na pełną konfigurację stawek, obsługę rabatów czy też wyłączenia z opłat. Zestawienia poszczególnych opłat generowane są w postaci zestawień tabelaryczny dla każdej z kategorii oraz dostosowanych raportów. Kompleksowości rozwiązaniu dodaje generator pism dla użytkowników, działający na bazie przygotowanych przez operatora szablonów. System zapisuje historię naliczonych opłat, dopełniając tym sposobem zakres analizy danych.

GIShub w obu dostępnych modułach daje możliwość importu oraz eksportu danych, zarówno parametrycznych, jak i geoprzestrzennych. Dodatkowo możliwa jest integracja z innymi systemami, wykorzystywanymi przez klienta. Pozwala to na bardzo szybkie wdrożenie działającego narzędzia w organizacji. Platforma GIShub została stworzona głównie z myślą o małych i średnich podmiotach: firmach wodociągowych jak i podmiotach zajmujących się eksploatacją sieci wodno-kanalizacyjnych. Zobacz nasze referencje:

 Referencje Gmina Miejska Rumia

Aplikacja GIShub pozwala na:

 • gromadzenie danych dotyczących infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
 • wizualizacja danych zarówno parametryczna jak i geoprzestrzenna,
 • pełna konfigurowalność w zakresie tworzenia obiektów, kategorii, atrybutów, itp.,
 • generowanie indywidualnych raportów, kart zadań oraz pism,
 • import i eksport danych w zakresie parametrów i danych geoprzestrzennych,
 • integracja z innymi systemami.

 MODUŁ OPŁAT

Pozwala na:

 • tworzenie baz informacji o działkach, nieruchomościach i zlewniach,
 • automatyczne naliczanie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej i generowanie pism,
 • obsługę opłat do Wód Polskich i opłat eksploatacyjnych pobieranych od mieszkańców,
 • możliwość modyfikacji stopnia uszczelnienia i wprowadzania różnych grup taryfowych,
 • tworzenie spójnej ewidencja działek, zabudowy i powierzchni uszczelnionych,
 • widok mapy zlewni i działek z możliwością
  bieżącej aktualizacji,
 • tworzenie indywidualnych raportów i analiz.

Szkolenie: https://youtu.be/E1DUSOAKiM0 

MODUŁ EKSPLOATACJI

Pozwala na:

 • łatwe wprowadzanie danych z inwentaryzacji w postaci punktów (np. studnia, separator), linii (np. rura, kanał), powierzchni (np. nieruchomość, zbiornik, zlewnia),
 • parametryzację obiektów – generowanie raportów o ilości i typach urządzeń, zlewniach, nieruchomościach,
 • eksploatacje sieci, uwzględniająca planowanie i zlecanie prac ekipom serwisowym,
 • automatyczne przypomnienia o konieczności czynności eksploatacyjnych np. czyszczenie osadników i separatorów, przegląd gwarancyjny pompowni, odnowienie pozwolenia wodnoprawnego, naliczenie opłat,
 • interaktywne wsparcie ekip w terenie poprzez
  urządzenia mobilne.

Szkolenie: https://youtu.be/rnEcLE1wbDU

 

Korzyści z wdrożenia aplikacji GIShub:

 • przyjazne oprogramowanie: prosta i intuicyjna obsługa, krótki czas wdrożenia, szkolenie,
 • spójność działań: jednolita baza danych w jednym miejscu,
 • unikanie błędów i oszczędność czasu: pewne źródło danych, automatyczne obliczenia, generowanie pism i deklaracji,
 • wygodny dostęp: przez przeglądarkę z dowolnego urządzenia,
 • niski koszt wdrożenia: brak potrzeby zakupu serwerów i dodatkowego sprzętu,
 • wsparcie: nie tylko wsparcie w obsłudze, ale także konsultacje i wsparcie inżynierów, prawników, projektantów i specjalistów GIS z naszej firmy,
 • współpraca z ekipami w terenie: automatyczna obsługa poprzez sczytywanie kodów urządzeń w terenie,
 • dopasowanie do potrzeb: zindywidualizowana aplikacja GIShub Pro dopasowana do Państwa potrzeb.

Chcesz poznać możliwości naszego oprogramowania?