Audyt systemu opłat wnoszonych przez PGKiM Sp. z o.o. w Turku na rzecz PGW Wody Polskie

Wyzwanie  

 

 

  • W przypadku opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych akty prawne definiują wprawdzie podstawę wyliczenia tych opłat, lecz nie określają metodyki ich obliczania. Może to prowadzić do niekorzystnych dla płatnika naliczeń (zawyżonych) lub ryzyka błędnego wyliczenia i deklarowania opłaty.
  • Stanowiska prawników wskazują, że kontrola ze strony pobierającego opłaty może objąć nawet kilka lat wstecz. Przyjęcie właściwej metodyki nie jest proste i wymaga szeregu analiz porównawczych.
  • Prawidłowość naliczania opłat warto zatem potwierdzić zewnętrznym audytem.

 

Rozwiązanie

 

 

  • Na podstawie analizy topografii i zagospodarowania terenu za pomocą narzędzi GIS zaproponowano aktualizację wielkości powierzchni zredukowanej.
  • Do obliczeń odpływu kwartalnego zaproponowano zamiast formuły racjonalnej alternatywną metodykę bardziej dostosowaną do warunków zlewni.

 

Korzyści

 

 

  • Wskazano odpowiednią metodykę i sprawdzono działania Zamawiającego w tym względzie, przekazując konkretne wnioski, dzięki którym opłata może być wyraźnie niższa niż ponoszona obecnie.
  • Oprócz propozycji metodyki obliczeń pozwalającej na uwzględnienie charakteru analizowanej zlewni opracowano dodatkowo plan dalszych działań polegający m.in. czasowej kampanii pomiarowej w zlewni i modelowaniu hydrodynamicznym, które nie tylko uwiarygodnią zaproponowany sposób obliczeń, ale pozwolą również na ewolucyjne poznawanie hydraulicznego charakteru zlewni i zrównoważone zarządzanie nią oraz aplikowanie o środki zewnętrzne, gdyby pojawiła się taka możliwość.

 

Zakres wykonanych prac:

  • Weryfikacja opłat ponoszonych do Wód Polskich ze wskazaniem prawidłowej metodyki, oparta o analizę topograficzną, hydrologiczną i hydrauliczną oraz prawidłowe lokalne dane o opadach.

 

Karta studium przypadku Turku do pobrania -> tutaj

Powrót