Budowa modelu hydrologiczno-hydraulicznego sieci kanalizacyjnej dla zlewni ul. Piłsudskiego w Bytomiu

Projekt jest odpowiedzią na konieczność zrozumienia przyczyn częstych wylewów w rejonie ul. Piłsudskiego w Bytomiu, aby móc podjąć kroki zaradcze. Rzetelnie przygotowane analizy sieci, od przyjęcia właściwych opadów dla Bytomia z modelu opadowego PANDa, przez zbudowanie wiarygodnego modelu hydrodynamicznego sieci deszczowej, sanitarnej i ogólnospławnej do sprawdzenia w modelu hydrodynamicznym różnych scenariuszy opadowych. Powyższe owocuje w skuteczne narzędzie do optymalnej rozbudowy sieci kanalizacyjnej i efektywnego wykorzystania środków finansowych.

 

 WYZWANIE

 

Miasto musi podjąć inwestycje ograniczające podtopienia w zlewni ulicy Piłsudskiego. Zanim jednak to nastąpi, zlewnia miejska z mocno przeciążoną kanalizacją wymaga lepszego zrozumienia działania układu sieci deszczowej, sanitarnej i ogólnospławnej oraz określenia kierunków rozwiązań      i miejsc zagrożonych podtopieniami. Szczególnym wyzwaniem tej zlewni jest ukształtowania terenu, gdzie opad z różnych kierunków odpływa w stronę ulicy Piłsudskiego. Jak zwykle w starych centrach miast analizie należy poddać kanalizację ogólnospławną, dodatkowo pod wpływem eksploatacji górniczej.

 

 ROZWIĄZANIE

 

Przygotowano model hydrodyna-miczny zlewni, zbudowany z użyciem informacji o zagospodarowaniu terenu, sieci, o warunkach geologicznych, ukształtowaniu terenu i wielu innych. Wskazano kierunki rozwiązania problemu, analizując różne scenariusze przebiegu opadów dla odpowiednich prawdopodobieństw deszczów. W projekcie wykorzystano dane z modelu opadowego PANDa.

 

 KORZYŚCI

 

Stworzony model pozwolił zrozumieć specyfikę pracy sieci, elementy wymagające poprawy i zakresy wylewów przy różnych deszczach z lokalnego modelu opadowego PANDa.
Tak przygotowany model hydrodynamiczny pozwala na szczegółową analizę projektowanych rozwiązań wraz z weryfikacją wpływu planowanych działań na już istniejącą sieć kanalizacyjną i badaniem częstotliwości wylewów.
Możliwa staje się również analiza przyszłego zagospodarowania i jego wpływ na kanalizację deszczową, a w przyszłości wykorzystanie go do eksploatacji i zarządzania siecią deszczową w Bytomiu.

 

Tak przygotowany projekt jest dobrą podstawą do przygotowania inwestycji przy użyciu finansowania ze środków UE np. POIŚ.

 

Zobacz kartę realizacji projektu.

Powrót