Kompleksowa zmiana koncepcji odwodnienia miasta Mrągowo z zastosowaniem retencji, infiltracji i zielono-niebieskiej infrastruktury

Zakres zrealizowanych prac przez Retencjapl: Użyto modelu opadowego PANDa dla Mrągowa dla stanu obecnego oraz warunków roku 2050, z uwzględnieniem zmian klimatu. Na podstawie utworzonego modelu hydrodynamicznego dokonano rewizji zakresu projektu „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowo”, obejmującej:  ustalenie deszczy obliczeniowych i warunków hydrologicznych, weryfikację warunków pracy zlewni dla różnych scenariuszy opadu w stanie istniejącym i przyszłym, rozwiązania projektowe stanowiące przedmiot zmiany projektu wraz z wyceną nakładów inwestycyjnych, opis działań i wytycznych zielono-niebieskiej infrastruktury, jak również zapisy Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia  i obliczenia na potrzeby operatów wodnoprawnych.

 

 WYZWANIE

 

 • Zmiana prawa wodnego umożliwiła wykorzystanie wód opadowych i przeciwdziałanie skutkom suszy poprzez zasilanie wysychającego jeziora Sołtyskiego, zamiast odprowadzania wód opadowych kolektorami o dużej średnicy poza obszar centrum miasta.Jak uniknąć budowy kosztownego kolektora, zmniejszyć nakłady inwestycyjne z przekierowaniem uzyskanych oszczędności na zwiększenie udziału zielono-niebieskiej infrastruktury i rozwiązań infiltracyjnych, lokalnych?A wszystko to już w trakcie realizacji projektu dofinansowanego przez NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 ROZWIĄZANIE

 

 • Gmina Miasto Mrągowo, zleciło ekspertom RetencjaPL przygotowanie opinii technicznej dotyczącej możliwej zmiany rozwiązania technicznego niedoborów systemu gospodarowania wodami w Mrągowie, której skutkiem byłby wniosek o zmianę zakresu umowy o dofinansowanie. W efekcie analizy szeregu scenariuszy na utworzonym modelu hydrodynamicznym przygotowano zmianę dokumentacji projektowej.

 

 KORZYŚCI

 

 • Wzorcowy projekt z szeregiem synergicznych korzyści i wykorzystaniem kompleksu jezior Sołtyskiego, Mazurskiego i Juno:
  • oszczędność inwestycyjna i łatwiesze wykonanie robót budowlanych, z ograniczeniem kłopotliwego odcinka kolektora na gruntach nienośnych,
  • zwiększona retencja, nowe zbiorniki retencyjne,
  • wykorzystanie deszczówki do deszczowego placu zabaw,
  • zielono-niebieska infrastruktura i wzrost bioróżnorodności, oczyszczanie hydrofitowe,
  • prawidłowe zwymiarowanie kolektorów i systemu – ograniczenie podtopień,
  • i wiele innych..

 

Karta studium przypadku realizacji w miejscowości Mrągowo do pobrania -> TUTAJ 

Powrót