Koncepcja odwodnienia terenu osiedla „Astra Park 2” w Gdańsku

Koncepcja odwodnienia wraz z obliczeniami hydrologicznymi, wytyczne sterowania retencją zbiornikową w oparciu o pomiar opadu

 

 

Wyzwanie  

 

 

 • System odwodnienia planowanego osiedla położonego na pochyłości terenu, z innymi terenami zabudowanymi wokół i nałożonym restrykcyjnym limitem wielkości odprowadzenia wód deszczowych z posesji, wymagał dogłębnego przemyślenia możliwych wariantów rozwiązań retencji i odprowadzenia wód opadowych.Analizie trzeba było poddać zwłaszcza możliwe scenariusze wystąpienia opadów nawalnych i działania układu odwodnieniowego w tak trudnych warunkach, jak i wpływ na system poniżej.

 

Rozwiązanie

 

 

 • W ramach prac przyjęte zostały założenia dotyczące parametrów opadu; do określenia natężeń opadów wykorzystano Atlas PANDa (www.atlaspanda.pl ).
 • Za pomocą modelowania hydrodynamicznego dobrano parametry projektowanych urządzeń i infrastruktury, przeanalizowano wpływ na sąsiednie zabudowania i system odwodnieniowy, zweryfikowano optymalne objętości retencji.

 

Korzyści

 

 

 • W wyjątkowo trudnej lokalizacji i przy poważnym ograniczeniu odpływu przez zarządcę sieci uzyskano bezpieczną możliwość realizację inwestycji przez dewelopera.
 • Dzięki modelowaniu hydrodynamicznemu wspartemu rzetelnymi danym z Atlasu PANDa, dobrano rozwiązania cechujące się wysokim bezpieczeństwem i pewnością działania.
 • Jednocześnie zaproponowano inteligentny system sterowania retencją zbiornikową w oparciu o pomiar opadu, co pozwoliło na optymalne wykorzystanie przepustowości istniejących urządzeń odbierających wodę bez konieczności ich rozbudowy.

 

Zakres wykonanych prac: 

 • Analiza topografii terenu za pomocą narzędzi GIS,
 • Weryfikacja przyjętych danych wejściowych: granic odwadnianej zlewni, obciążenia opadem miarodajnym i kontrolnym zgodnie z normą PN-EN 752:2017, stopnia uszczelnienia terenu;
 • Wielowariantowe modelowanie hydrodynamiczne układu odwodnienia wraz z optymalizacją parametrów,
 • Wykonanie szczegółowej koncepcji programowo przestrzennej odwodnienia inwestycji,
 • Opracowanie materiałów do uzgodnień z zarządcą sieci.

Karta studium przypadku Gdańska do pobrania -> tutaj

Powrót