Metodyka obliczania objętości zbiorników retencyjnych – Bydgoszcz

Cel projektu

Celem opracowania było sporządzenie „Metodyki obliczania objętości zbiorników retencyjnych” dla zbiorników retencyjnych ujętych w koncepcjach stanowiących załącznik do wniosku o dofinansowanie Programu „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy.

 

Opis projektu

Zakres opracowania obejmował studia literaturowe, prace studialne oraz analizy lokalnych szeregów opadowych z Bydgoszczy mające na celu:

  • Sformułowanie wytycznych w zakresie uproszczonego obliczania objętości małych zbiorników retencyjnych wód opadowych.
  • Sformułowanie wytycznych w zakresie szacowania objętości dużych zbiorników retencyjnych wód opadowych z wykorzystaniem modelowania hydrodynamicznego.
  • Zdefiniowanie standardów   w   zakresie   lokalnych   danych   opadowych wykorzystywanych do obliczeń objętości zbiorników retencyjnych.
  • Przygotowanie propozycji metodyki identyfikacji lokalnych opadów modelowych dla miasta Bydgoszczy, przydatnych  do  obliczania  objętości  zbiorników retencyjnych  na  podstawie  symulacji  hydrodynamicznych,  w  tym  zbiorników retencyjnych ujętych w koncepcjach przekazanych Wykonawcy.

 

Zastosowane rozwiązania

Przy wymiarowaniu zbiornika użyta została niemiecka wytyczna DWA A-117.

Powrót