Model natężeń deszczów miarodajnych dla potrzeb hydrologii miejskiej w Poznaniu

Cel projektu

Celem opracowania było sporządzenie aktualnego lokalnego modelu opadowego (modelu natężeń deszczów miarodajnych) dla miasta Poznania. Model ten ma być w przyszłości podstawą do prawidłowego projektowania systemów odprowadzania wód deszczowych oraz służyć do zasilania modeli hydrologicznych i hydrodynamicznych systemu odwodnienia miasta.

 

Opis projektu

Aktualny model opadowy był także podstawą do opracowania konkretnej koncepcji systemu odprowadzania wód opadowych z obszaru Starego Rynku w Poznaniu, obejmującej zastosowanie systemu retencjonowania wód opadowych oraz ich częściowego wykorzystania in-situ (z odejściem od dotychczasowego rozwiązania ang. „collect and drain”).

 

Zastosowane rozwiązania

Model opadowy dla dowolnego miasta powinien bazować na wieloletnich, tzn. co najmniej około 20-30 – letnich lokalnych szeregach opadowych. Mając to na uwadze, oparto się na danych opadowych, o wysokiej rozdzielczości czasowej, pochodzących z najbliższej stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zlokalizowanej na terenie portu lotniczego Poznań-Ławica (52°25′16″N, 16°49′35″E) na wysokości 94 m n.p.m. Stacja ta jest stacją lotniskową (I rzędu) i znajduje się blisko centrum miasta Poznania, w odległości około 7 km do Starego Rynku.

Powrót