Ocena poprawności naliczania opłat wnoszonych przez miasto Łódź na rzecz Wód Polskich

Wyzwanie  

 

 

  • Wprowadzone nowym Prawem Wodnym opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód stały się poważnym kosztem w budżecie Łodzi.
  • Akty prawne definiują wprawdzie podstawę wyliczenia tych opłat, lecz nie określają sposobu obliczenia ani wielkości rzeczywistego odpływu w danym kwartale (dla opłaty zmiennej), ani maksymalnej ilości wód określonej w pozwoleniu wodnoprawnym (dla opłaty stałej).

 

Rozwiązanie

 

 

  • Na podstawie analizy topografii terenu i grafu sieci KD za pomocą narzędzi GIS określono rzeczywisty zasięg zlewni.
  • W kolejnych krokach zweryfikowano wiarygodność stosowanych źródeł danych o opadach oraz dopasowanie hydrologicznych metod obliczeniowych odpływu do warunków zlewni.

 

Korzyści

 

 

  • Już aktualizacja wielkości powierzchni całkowitej i zredukowanej do stanu faktycznego spowodowała znaczne obniżenie rzeczywistego poziomu opłaty zmiennej.
  • Zmiana podejścia do źródeł danych wejściowych i metody obliczeń na odpowiednią dla warunków lokalnych uwiarygadnia dane wyjściowe.
  • W przypadku Łodzi zaproponowane podejście przyczynia się również znacząco do obniżenia rzetelnie naliczanych opłat.

 

Zakres wykonanych prac:

  • Weryfikacja poziomu opłaty stałej i zmiennej ponoszonych przez miasto Łódź do Wód Polskich.

 

Karta studium przypadku Łodzi do pobrania -> tutaj

Powrót